Strona 154

Tom IV

jestem zbliżać się do Ciebie i z Tobą rozmawiać. Jednak nie potrafię powstrzymać pragnienia serca, by Ci nie pogratulować tych niezwykłych przywilejów, jakimi ubogacony zostałeś przez Boga.

O Mężu Święty, który po Twej Oblubienicy Maryi[444] jesteś wśród ludzi najbardziej błogosławiony, o przepotężny nasz Opiekunie i najukochańszy Obrońco, Józefie święty! Oto, Mężu całkowicie Boży, tak bardzo po Matce Bożej[445] zostałeś uprzywilejowany, że pośród synów Adama o Tobie tylko powiedzieć można, że i sam Bóg jest Twój, i to wyłącznie Twój, bo czczony był i uważany[446]” za jedynego Twojego Syna!

Tobie to Ojciec Przedwieczny darował najuleglejszą swą Córkę. Syn, który stał się Człowiekiem, aby odkupić rodzaj ludzki, dał Ci za swoją Prawdziwą i rzeczywistą Matkę, a Duch Święty darował Ci i powierzył przeczystą swą i najwierniejszą Oblubienicę stawiając Ciebie na swym miejscu. Słowem, cała Przenajświętsza Trójca za prawdziwą i prawowitą Małżonkę dała Ci Wybrankę swoją, wybrankę jedyną jak słońce (por. Pnp 6, 9).

O najdroższy, mój Święty! Szczęśliwy jesteś teraz w splendorze chwały, rozumiesz, jaka jest Twoja godność i jaka Twa wysokość. Pojmujesz, co znaczy za Małżonkę mieć Maryję, Niepokalaną Matkę Bożą[447], Panią nieba i ziemi, Królową wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, a [do tego być] Depozytariuszem nieprzebranych skarbów samego Boga!

Ty wiesz, że jeśli Aniołowie nie są wobec Ciebie zazdrośni (bo to sprzeczne jest z ich błogosławionym stanem), to nie mniej oni zdumieni radują się w ekstazie, i okazują Ci cześć najgłębszą z racji szczególnych przywilejów, cnót, darów, łask i chwały, jakimi zostałeś ubogacony.

Racz zatem z racji tak wielkiego szczęścia przyjąć wyrazy radości[448] od całego rodzaju ludzkiego, który nie darmo w Tobie pokłada nadzieję, jako że Cię uznaje – by się tak wyrazić – wiernym Depozytariuszem[449] zmiłowań Bożych (por. Ps 88, 2), Panem i Oblubieńcem Tej, od której większym jest tylko Bóg[450], i że z tego powodu przez całą wieczność toniesz w bogactwach, szczególnie szczęśliwy

[444] „Po Twej Oblubienicy Maryi” – dod. późn.

[445] „tak bardzo po Matce Bożej” – dod. późn.

[446] „i uważany” – dod. późn.

[447] „Matkę Bożą” – dod. późn.

[448] „Wyrazy radości” – dod. późn.

[449] W oryginale: „Archiwum rejestrujące”.

[450] W oryginale „jedynie samże”.