Strona 150

Tom IV

V. Abyś, Panie, dom ten i miasto, oraz cały lud Twój w obronie mieć utrzymywać w pokoju, zachować, strzec, i z łaskawym miłosierdziem nań spoglądać raczył,

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

V. Przez najświętsze tajemnice odkupienia ludzkiego,

R. Niech nas uprzedzą wnet zmiłowania Twoje – przebacz ludowi Twemu Panie.

V. Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Twej Rodzicielki, wszystkich Aniołów i Świętych,

R. Niech nas prędko uprzedzają, Panie, zmiłowania Twoje -przepuść ludowi Twemu.

V. Święta Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, wszyscy Aniołowie i Święci wstawiajcie się u Pana za nami!

R. Aby uprzedzały nas zmiłowania Pańskie i by Pan przebaczył swemu ludowi, iżbyśmy się z Nim mogli radować przez wieki wieków. Amen.

Wzmiankowane wyżej odpusty przeznaczone są dla wyrażających następującą

Pobożną intencję i Ofiarowanie:

Przedwieczny Ojcze! W zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian oraz z Najśw. Sercami Jezusa i Maryi pragnę, by od całej wieczności i przez całą wieczność była ofiarowywana Najśw. Krew Jezusa Chrystusa i Jego nieskończone zasługi, jak i zasługi Kościoła, na zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata, dla natychmiastowego wybawiania wszystkich dusz czyśćcowych, i na podziękowanie jakobyś nam i wszystkim ludziom całego świata, obecnym i przyszłym, użyczył już wszystkich owych łask, darów i zmiłowań Twoich, jakie by wychodziły na większą chwałę Twoją i na większe uświęcenie wszystkich dusz w czasie tych obecnych utrapień -choć zasłużyliśmy na Boskie Twe kary, i jak gdybyś z całego świata stworzył już jedną Owczarnię pod jednym Pasterzem (por. J 10, 16). Pragnę więc, abyśmy żyjąc tak w wierze, nadziei i miłości P.N. Jezusa Chrystusa na ziemi, doszli wszyscy do wyśpiewywania Boskich Twych zmiłowań (por. Ps 88, 2) w niebie. Amen[431].

[431] Pierwsze 3 strony mniejszego formatu nie mają numeracji, trzecia naklejona jest na 4.