Strona 149

Tom IV

Przedwieczny Ojcze! W zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian oraz z Najśw. Sercami Jezusa i Maryi pragnę by od całej wieczności i przez wieczność całą była ofiarowywana Najśw. Krew Jezusa Chrystusa i Jego nieskończone zasługi, jak i zasługi Kościoła na zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata, dla natychmiastowego wybawienia wszystkich dusz czyśćcowych i na podziękowanie, jak gdybyś nam i wszystkim ludziom całego świata, obecnym i przyszłym, użyczył już wszystkich owych łask, darów i zmiłowań, jakie by wychodziły na większą chwałę Twoją i na większe uświęcenie wszystkich dusz w czasie tych obecnych utrapień, choć zasłużyliśmy Boże na Twe kary[427]; i jak gdybyś z całego świata utworzył już jedną Owczarnię pod jednym Pasterzem (por. J 10, 16). Pragnę więc, abyśmy żyjąc tak w wierze, nadziei i miłości P. N. Jezusa Chrystusa na ziemi, doszli wszyscy do wyśpiewywania Boskich Twoich zmiłowań (por. Ps 88, 2) w niebie. Amen[428].

Można według upodobania odmówić Litanię do Najśw. Maryi Panny.

76. [MODLITWY][429]

Jego Świątobliwość, Pan nasz, Papież Pius IX reskryptem z 6 kwietnia 1848 roku przyznał odpust 7 lat i 7 kwadragen za każdym razem, gdy odmówi się pobożnie następujące modlitwy, a odpust zupełny tym, co odmawiać je będą przez cały miesiąc przynajmniej raz dziennie; można go uzyskać w tym dniu, w którym po spowiedzi i Komunii św. ktoś pomodli się na intencję Jego Świątobliwości…

Modlitwy do odmawiania w jakimkolwiek czasie, szczególnie zaś w razie utrapień i zawinionych kar Bożych.

Panie[430], Ojcze Święty, wejrzyj ze swego Sanktuarium i z wysokiego przybytku Niebios, i spójrz na tę Hostię najświętszą, jaką Ci składa w ofierze nasz Wielki Kapłan: święty, niewinny (por. Hbr 7, 26), umiłowany Syn Twój, Pan nasz, Jezus Chrystus za grzechy swych braci, i daj się przebłagać za mnóstwo złości świata (por. Wj 32, 12). Oto głos Krwi Brata naszego Pierworodnego, Jezusa, woła do Ciebie z Krzyża (por. Łk 23, 34). Wysłuchaj Panie, wybacz Panie, zważ i nie ociągaj się, ze względu na Siebie Samego, Boże nasz (por. Ps 69, 6), gdyż imię Twe zostało wezwane (por. Jer 14, 9) nad tym domem i miastem i nad całym Twoim ludem. Postąp z nami według nieskończonego miłosierdzia Twego (por. Ps 118, 124). Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

V. Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczy,

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

[427] „w czasie Twych… Twe kary” – dod. Pallottiego.

[428] Zob. tekst późniejszy, wydrukowany staraniem Pallottiego w 1848, i ubogacony odpustami Piusa IX.

[429] Zob. przyp. poprzedni (428).

[430] Zob. przyp. 420.