Strona 147

Tom IV

W jedności więc ze wszystkimi stworzeniami i z całą Wspólnotą Niebian pragniemy Ci ofiarowywać teraz i w przyszłości, od całej wieczności po całą wieczność, w każdej chwili, najdroższą Krew P.N. Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś już nam i wszystkim ludziom całego świata był udzielił i nadal udzielał (tych darów) teraz i zawsze[418].

75. [MODLITWA][419]

Modlitwa

do odmawiania wedle potrzeby przed Najśw. Sakramentem, w czasie wszelkich utrapień, czy zasłużonych kar Bożych[420].

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.

Panie, Ojcze Święty, wejrzyj ze swego Sanktuarium (por. Pwt 26, 15), z wysokiego przybytku Niebios, i spójrz na tę Hostię Najśw. jaką Ci składa w ofierze nasz Wielki Kapłan: święty, niewinny (por. Hbr 7, 26), umiłowany Syn Twój, Pan nasz Jezus Chrystus za grzechy swych braci, i daj się przebłagać za mnóstwo złości świata (Wj 32, 12). Oto głos Krwi Brata naszego Pierworodnego, Jezusa woła do Ciebie z Krzyża (por. Łk 23, 34). Wysłuchaj Panie, wybacz Panie, zważ i nie ociągaj się ze względu na Siebie samego Boże nasz (por. Ps 69, 6), gdyż imię Twe zostało wezwane (por. Jer 14, 9) nad tym domem i miastem, i nad całym Twym ludem. Postąp z nami według nieskończonego miłosierdzia Twego (por. Ps 118, 124).

Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen[421]

V. Abyś Dom ten i Miasto, Panie, raczył mieć w obronie, utrzymywać w pokoju, strzec, zachowywać i z miłosierdziem łaskawym nań spoglądać,

[418] Tekst kończy się w tym miejscu. Orlandi po przepisaniu go poprosił o uwierzytelnienie kopii kard. Reisacha (1800- 1869). Tekst autentyczny zachował się w przypisku do wspomnianej kopii: „Ja niżej podpisany zaświadczam, że powyższa modlitwa zgodna jest z oryginałem przeze mnie porównanym i podającemu zwróconym. W dowód czego itd”.

[419] Pismo 4- stronicowe, bez daty, nieznanej ręki, poprawione przez Pallottiego.

[420] Tak poprawił Pallotti tekst o brzmieniu: „Modlitwa do odmawiania wedle potrzeby przed Najśw.
Sakramentem o uchronienie przed jakimikolwiek plagami i utrapieniami”.

[421] Słowa „nieskończonego” i „Przez tegoż… Amen” – dodatek Pallottiego.