Strona 133

Tom IV

zdobyć na ofiarę. O Boże mój, daj ją wszystkim, którzy pragną postępować w życiu duchowym i[381] wewnętrznym, bo wnet poczynią cudowne postępy.

O prostoto, prostoto, prostoto!

60. [ŻYCIE JEZUSA CHRYSTUSA A ŻYCIE NASZE][382]

Niech całe życie wzoruje się na Najśw. życiu P[ana] N[aszego] J[ezusa] C[hrystusa]:

1. Przez prowadzenie życia na wzór dziecka pod kierunkiem przewodnika duchowego; przez praktykowanie jak najdoskonalszego posłuszeństwa wobec wszystkich przełożonych; przez działanie w duchu takiej uległości wobec wszystkich stworzeń oraz przez taką uniwersalną i wieczystą uległość, że chce się być pod nogami wszystkich, w każdej części świata, po to, by kształtować w sobie i praktykować dziecięctwo duchowe.

2. Przez zdobywanie sztuki zwyciężania wszelkich pokus i przez rzeczywiste, stałe i uniwersalne praktykowanie wszystkich cnót zmierzać do formowania duchowego dziecięctwa okresu dojrzewania i okresu młodzieńczego.

3. Przez czystość intencji, przez rzeczywiste angażowanie się, by wciąż uzdalniać się do pełnienia dzieł posługi ewangelicznej oraz przez coraz staranniejsze oddawanie się życiu kontemplacji i czynu, by w ten sposób kształtować męską siłę ducha.

4. Przez nieufność zupełną we własne siły oraz przez jak najdoskonalsze, nieustanne zawierzanie Bogu, przez dogłębne przeświadczenie o swej nicości i niegodności, jak i o niezliczonych brakach, nawet i w dobrych poczynaniach, przez nieustanne i pełne ufności ofiarowywanie nieskończonych zasług całego Najśw. życiaP.N.J.C. oraz przeszłych, obecnych i przyszłych zasług Jego Kościoła dla zaradzenia wszystkim brakom swojego życia, by dojść do pełności wieku Chrystusa (por. Ef 4, 13).

5. Niech często powtarza z wielką pokorą i zaufaniem następujący akt strzelisty: Destruatur vita mea et vita Jesu Christi Domini mei sit vita mea = niech będzie zniweczone życie moje, a życie Jezusa Chrystusa, mojego Pana, niech będzie moim życiem. – Domine Jezu

[381] „i” – dod. późn.

[382] Dwustronicowa kartka bez daty.