Strona 12

Tom IV

za wszelkie dary i łaski, jakich użyczyła i użyczać będzie w czasie i w wieczności nam i wszystkim, abyśmy w ten sposób usposobili się lepiej do otrzymywania tych, coraz bogatszych darów, jakie wychodzić będą na większą chwałę Bożą i na większe uświęcenie dusz naszych i wszystkich (innych ludzi).

Litania do N[ajświęt]szej Dziewicy.

Werset i modlitwa okresowa[6].

„Boże, którego miłosierdzie…”[7].

2. [DO ŚW. PIOTRA DAMIANA][8]

Danina wdzięczności wobec Trójcy św. za dary udzielone św. Piotrowi Damianowi oraz modlitwa stosowna na każdy czas, również na nowenny i święta.

1[9]

Przedwieczny Ojcze, w zjednoczeniu ze wszystkimi stworzeniami składamy Ci w ofierze teraz[10] Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie za wszystkie dary udzielone drogiemu naszemu Bratu i Opiekunowi św. Piotrowi Damianowi, szczególnie za ową siłę, jaką umocniłeś go w tym, że zatriumfował nad wszystkimi wrogami widzialnymi i niewidzialnymi, również na korzyść całego Kościoła. Chwała Ojcu itd.

Przedwieczne Słowo Wcielone, w zjednoczeniu ze wszystkimi stworzeniami, ofiarujemy Ci teraz i zawsze zasługi Najśw. Maryi, całej Wspólnoty Niebian i Kościoła św.[11] na podziękowanie za wszelkie dary udzielone drogiemu naszemu Bratu i opiekunowi św.[12] Piotrowi Damianowi, a szczególnie za ową mądrość, jaką oświeciłeś go, aby się ustrzegł zwodniczych dróg świata, a raźnie

[6] Odczytanie niepewne.

[7] Modlitwa ze Mszy „Pro gratiarum actione”.

[8] Pismo bez daty, ale napisane chyba po powstaniu Kongregacji, jakby można wnioskować z pewnych słów modlitwy do Świętego. – Piotr Damian [Damiani] + 1072, musiał być b. bliski myśli Pallottiego o odnowie Kościoła ze względu na Darnianowy prymat życia duchowego i jego zaangażowanie w odnowę Kościoła.

[9] Brak następnych numerów po numerze 1.

[10] Po „teraz” następują skreślone później „vi ringrazi[amo]” – dziękujemy Ci”

[11] „Św.” po „Kościoła” – dodatek późniejszy.

[12] Po „św.” dodano inną ręką: „ albo Józef owi lub Maryi, Alojzemu, Stanisławowi”.