Strona 110

Tom IV

zasłoną, bo później, po waszej śmierci, wyjdą na nowo na publiczny widok.

Rozważanie o czystości słuchu

1. Zważ, duszo moja, jak bardzo czysty ma być słuch chrześcijanina oddanego Maryi! Skoro wszyscy ludzie winni wystrzegać się słuchania dla złej przyjemności nieprzystojnych słów czy rozmów naruszających świętą cnotę czystości, to o ileż bardziej chrześcijanin powinien mieć uszy zamknięte na każde nieskromne słowo czy na wszelkie tego rodzaju mowy, szczególnie dlatego że czystość, słuchu Najśw. Maryi wzywa go do takiejże czystości, i że przez wstawiennictwo Maryi uzyskuje łaskę do Jej naśladowania.

2. Rozważ, duszo moja karę, jakiej przez wieczność całą podlegać będzie musiał chrześcijanin, który w ciągu życia nie czuwał nigdy nad czystością swojego słuchu! Przez całą wieczność będzie musiał słuchać urągań czartów, przez całą wieczność zmuszony będzie do wysłuchiwania wycia zgubionych wraz z sobą potępieńców, przez całą wieczność będzie musiał w swych uszach cierpieć wszystkie męki powodowane przez niegasnący ogień. I tyle będzie tych udręk ile było słów sprośnych, ile nieskromnych rozmów dla przyjemności słuchanych. W jego uszach przez całą wieczność rozbrzmiewać będzie wyrok Boskiego Sędziego: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny!” (Mt 25,41). O, co za udręka!

3. Zważ na nagrodę, duszo moja, jaka przypadnie w udziale chrześcijaninowi, który w swym życiu strzegł czystości swojego słuchu! Przez całą wieczność słyszeć będzie głos Aniołów, którzy przed tronem Niepokalanego Baranka nucą: „Święty, Święty, Święty”. Przez całą wieczność będzie słuchał owych Niewinnych, którzy ślą Najwyższemu hymn radości na podziękowanie za udzielenie osobnej łaski dla uchronienia niewinności. Przez całą wieczność będzie się wsłuchiwał w głos św. Pokutników opiewających Boże miłosierdzie (por. Ps 88,2). I będzie się wciąż rozlegał harmonijny i zachęcający głos Boskiego Zbawcy: „Przyjdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie Królestwo zgotowane wam przed założeniem świata” – Venite benedicti Patris mei, possidete Regnum paratum a constitutione mundi” (Mt 25, 34).

Akty strzeliste

Boże mój, boleję nad tym, że nie strzegłem czystości mojego słuchu. Boże mój, jestem niegodny daru doskonałej czystości mych