Strona 73

Tom III


„Wszelka światowa chwalba, to sprawka szatana” (św. Hilary
[125] 125, Nad Mat.[euszem] 6, 3, str. 259).

Kiedy usłyszę o wielkim jakimś grzeszniku, to, by się utrzymać w pokorze, pomyślę natychmiast przy pomocy łaski Bożej, żem bardziej grzeszny, ponieważ wobec Bożych dobrodziejstw jestem tak bardzo niewdzięczny.

Kiedy się słyszy pochwały, [należy] wznieść zaraz myśl do Boga i zmienić przedmiot rozmowy (str. 180).

„Złoto w ogniu bywa próbowane, a ludzie w piecu utrapień” [Syr 2, 5] (str. 269).

Dziękować Bogu i modlić się do Niego za tych, co mną pogardzają (str. 268), ponieważ leczą pychę — chorobę mej duszy.

„Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą, i złorzeczyć wam będą, i zniesławiać imię wasze jako złe, dla Syna Człowieczego” [Łk 6, 22].

„Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, bo cześć, chwała i potęga Boża. i Duch Jego na was spoczywają” [l P 4, 14], (str. 271).

[89d] Do umiłowania wzgardy i radowania się z niej pomocne jest wyobrażanie sobie na modlitwie i w innym czasie, że jest się traktowanym obelżywie i z pogardą oraz ofiarowywanie się Jezusowi Chrystusowi, by znieść to i składać Mu to w ofierze.

Z łaską Bożą będę uważał, by nie popełniać błędów ani w mowie, ani w przestawaniu z innymi, ani w toku dyskusji (str. 87)[126].

„Nienawidzić jak zarazy dyspens od reguł” — to zasada Wielebnego (str. 92); i inna o takim brzmieniu: „Nie będę łatwo prosił o pozwolenie ogólne w jakiejkolwiek sprawie”.

Czujna straż nad oczyma; patrzeć tylko na to, co konieczne (str. 96).

Do życia w skupieniu konieczna jest straż nad sercem, zdobywana przez umartwienie oczu (str. 97).

Dla zachęcenia nas do skromności umieszczono w Żywocie Wielebnego Berchmansa powody podane przez niego samego (str. 102).

[89e] Wskazówki Wielebnego (str. 104) co do zachowania czystości: 1) unikać osobliwych przyjaźni i poufałości, 2) zwyciężać śmiało łakomstwo, 3) z miłością, jak syn do matki, odnosić się do Boga.

Zasada Wielebnego dotycząca poznawania prawdziwej przyjaźni: Gdyby ktoś stanął wobec okazji stanowiącej niebezpieczeństwo obrazy Bożej, przyjaciel powinien zwrócić przyjacielowi uwagę, aby ustrzec go [od upadku] (str. 106).

Pięć czynników wpływało bardzo korzystnie na postęp duchowy

[125] Święty Hilary z Poitier (†367) napisał najstarszy w języku łac. komentarz do Ewangelii według św. Mateusza.

[126] Pallotti wraca do św. Jana Berchmansa. Ponieważ pierwszy wiersz tych zapisków rozpoczyna się od małej litery, należy wnioskować, że stronę z tym tekstem poprzedziła jedna czy więcej stron, które musiały zaginąć. Por. Moccia, Lumi, II 546, 2.