Strona 58

Tom III

z bliźnich — braciom mym i dziełom rąk Twoich. Boże mój, wysłuchaj błagania sług Twoich! Boże mój, Ojcze mój, wysłuchaj ich; Stwórco mój, wysłuchaj ich przez zasługi Jezusa, itd., Maryi, Ad., Aniołów, Świętych i Sprawiedliwych (Oświadczenie generalne).

72. Spraw, Panie, aby liturgiczne wielbienie Ciebie i obrzędy kościelne wykonywane były w sposób jak najbardziej dokładny, doskonały i święty (Oświadczenie generalne).

73. Żywię w sobie ogromną ufność, że Bóg przez nieskończoną swą dobroć i przez współczucie dla mej nędzy nie poskąpi mi nigdy obfitości łask swoich (Oświadczenie generalne).

[80] Chciałbym przebywać wciąż w szpitalach i w więzieniach, chciałbym się stale znajdować na wszystkich miejscach ziemi, aby wspomagać nędzę ubogich, niemoc chorych, by uczyć nieumiejętnych wiedzy świętych; chciałbym spowodować, by książęta, władcy i królowie, by mali i wielcy, szlachta i biedota, by wszystkie stworzenia, każde, itd. ∞ O§O, doskonale, itd. O§O znały i miłowały Boga, i by służyły Temu, który jest moim Ojcem, moim Dobrem, mym Wszystkim.

[80a] Chciałbym dokonywać bez końca na chwałę Jedynego i Troistego Boga, itd. OO rzeczy nie mających miary ni granic[96], tak jednak, by widział mię w tym jedynie sam Bóg; ale ponieważ jest niemożliwe, bym mógł to wszystko wykonać, przeto ofiaruję Panu, naszemu Niebieskiemu Ojcu, zasługi, modlitwy, itd. wszystkich stworzeń, a przede wszystkim zasługi Jezusa, więcej niż najmilszego Oblubieńca mej duszy, i Maryi, mej więcej niż najukochańszej Matki Niepokalanej. Chciałbym to czynić, aby choć w części pełnić cnotę miłości”względem bliźniego, mego brata, i względem Boga.

[80b] Powiedziałem: „w części”, gdyż chciałbym czynić więcej, więcej, itd. ∞ O§O. A ponieważ „mogę wszystko w Tym, który mnie umacnia” [Flp 4, 13], chciałbym stać się pokarmem, by nasycić głodnych, odzieżą, by przyodziać nagich, napojem, by orzeźwiać spragnionych, kojącym likworem, by wzmocnić żołądek słabych, delikatnym puchem, by przynieść ulgę osłabłym członkom zmęczonych, niosącym zdrowie lekiem, by zaradzić niemocy chorych, okaleczonych, chromych, głuchych i niemych, itd., światłem dla oświecenia niewidomych, na duchu i ciele, życiem, by wszystkie martwe stworzenia na nowo powoływać do życia łaski Bożej czy do życia doczesnego, względnie do jednego lub drugiego, aby one na tej ziemi, wracając do życia i żyjąc choćby do sądu ostatecznego, dokonywały owych wielkich rzeczy, a dokonywały ich dla chwały Boga, który jest moim Bogiem, moim Ojcem, mym Stwórca, moim Dobrem i Wszystkim moim.

[96] W oryginale: infinita infinite (nieskończenie rzeczy nieskończonych), dosłownie: [chciałbym] nieskończenie [dokonywać] rzeczy nieskończonych.