Strona 556

Tom III

Rozdz. 7. Uświadamianie sobie pobudek stosowania posłuszeństwa z doskonałością, jaką się mieć powinno.

Rozdz. 8. Inne motywy doskonałego posłuszeństwa.

[359h] Artykuł 8. O cierpliwości.

Rozdz. 1. Na czym polega cnota cierpliwości, czym się różni od męstwa i jak bardzo ważną rzeczą jest jej zdobycie. — Polega na równowadze ducha usuwającej smutek, który budzi się na widok rzeczy obecnych, a nam przeciwnych; to zaś odróżnia [cierpliwość] od męstwa, które się przeciwstawia lękowi przed czymś strasznym, zagrażającym nam bezpośrednio lub w przyszłości. „Cierpliwość jest wam niezbędna, abyście pełniąc wolę Bożą, dostąpili obietnicy” [Hbr 10, 36].

Rozdz. 2. Bardzo wielkie przykładanie uwagi do tego, byśmy wśród udręk zachowywali się z należną cierpliwością.

Rozdz. 3. Do cierpliwości skłania nas przykład Jezusa Chrystusa: „Chrystus cierpiał za nas, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego” [l P 2, 21].

Rozdz. 4. Dalsze dwa motywy [skłaniające do] cierpliwości: pewność nagrody w przyszłym życiu i niemożliwość uchronienia się od cierpienia w tym życiu.

Rozdz. 5. Przykład cierpliwości u ludzi wybitnych[1053].

Rodź. 6. Trzy stopnie doskonałości tej cnoty: 1) zapanować tak nad smutkiem, aby nie dopuścić do jego krańcowości; 2) uciszyć swe serce przez pogodną łagodność; 3) znosić udręki z weselem i radością: „Opływam w radość we wszelkim utrapieniu naszym” [2 Kor 7,4].

[359i] Artykuł 9. O czystości.

Rozdz. 1. Wyjaśnienie istoty czystości: jest to cnota moralna, której zadaniem jest powściągać pożądliwość wszelkiej, tak zewnętrznej jak wewnętrznej, nieprzyzwoitej rozkoszy[1054].

Rozdz. 2. Czystość uświęca nas i czyni do Aniołów podobnymi.

Rozdz. 3. Przedstawia się powód, dla którego czystość uświęca nas i czyni nas podobnymi do Aniołów.

Rozdz. 4. Czystość jest cnotą tak dalece wzniosłą, że poganie nawet przez wybitnych przedstawicieli swej filozofii nie doszli własnym naturalnym rozumem do poznania tej cnoty.

[1053] Nie wiadomo, o jakich ludziach wybitnych chciał tu Pallotti mówić. Znając jego zapatrzenie się we wzór Matki Najśw., można się domyślać, że pragnął pisać o Jej cierpliwości. Heroiczną cierpliwość własnej matki Marii Magdaleny przedstawił wymownie w liście do swego spowiednika z roku 1827 (Lett. nr 161 s. 53—54).

[1054] Dziś, na skutek ewolucji teologii, nadaje się czystości nieco inne, szersze niż dawniej znaczenie; jest to widoczne zwłaszcza w odniesieniu do ewangelicznej rady czystości.