Strona 547

Tom III

Rozdz. 2. Jaki ma być przedmiot naszych próśb modlitewnych.

Rozdz. 3. Ogromna skuteczność modlitwy dla uzyskania tego, czego się pragnie.

Rozdz. 4. Warunki modlitwy skutecznej.

Rozdz. 5. Rozważanie sprawy modlitwy obowiązującej z nakazu.

Rozdz. 6. Trzy rodzaje uwagi stosowane przy modlitwie.

[357h] Artykuł 7. Szósty środek — obecność Boża.

Rozdz. 1. Pamięć na obecność Bożą jest niezmiernie skutecznym środkiem szybkiego dojścia do doskonałości.

Rozdz. 2. Powody, dla których pamięć o obecności Bożej stanowi tak skuteczny środek osiągania doskonałości.

Rozdz. 3. Inne racje dowodzące tego samego.

Rozdz. 4. Różne sposoby, jakimi pobożnie i z pożytkiem zachować można pamięć na obecność Bożą.

Rozdz. 5. Niektóre środki, jakie wśród zajęć zewnętrznych ułatwiają pamięć na obecność Bożą[1022].

[357i] Artykuł 8. Siódmy środek — praktykowana często i z odpowiednimi dyspozycjami spowiedź sakramentalna.

Rozdz. 1. Jest niezwykle skutecznym środkiem dojścia do doskonałości.

Rozdz. 2. Warunek pierwszy.

Rozdz. 3. Warunek drugi i trzeci. Rozdz.

4. Warunek czwarty i piąty.

Rozdz. 5. Pożyteczne są dla osiągnięcia doskonałości spowiedzi generalne.

[357j] Artykuł 9. Ósmy środek — codzienny rachunek sumienia.

Rozdz. 1. Jest on dla doskonałości chrzęści Janina środkiem ogromnej wagi.

Rozdz. 2. Powody, dla których Święci uważają codzienny rachunek sumienia za konieczny do osiągnięcia doskonałości.

Rozdz. 3. Składniki codziennego rachunku sumienia.

Rozdz. 4. Szczegółowy rachunek sumienia i sposób odprawiania go.

[357k] Artykuł 10. Dziewiąty środek — częstość Komunii św.

Rozdz. 1. Komunia św. — pierwszorzędnym środkiem.

Rozdz. 2. Zbawienne owoce.

[1022] Pallotti stwierdza to np. u Sługi Bożej, Marii-L. Maurizzi. W liście do jej wspólnoty (Lett. nr 273) pisze Święty: „ta, która jak się zdawało, nie różniła się od innych zakonnic, chyba przez mnóstwo drobiazgów, jakie musiała załatwiać w każdej godzinie, w każdej niemal chwili była jednocześnie zajęta szukaniem Boga wśród walk, by osiągać zwycięstwo dla Najwyższego”. — Podobnie czytamy w oficjalnym świadectwie Świętego: „To, co uderzało w niej na zewnątrz, to były jej różnorakie zajęcia, które wypadło jej wykonywać dla spełnienia powierzonych sobie obowiązków; a zdawałoby się niemożliwe, aby dusza tak pochłonięta Bogiem mogła jednocześnie podołać tak różnym obowiązkom”. (Memor. Biogr., s. 28).