Strona 546

Tom III

[357d] Artykuł 3. Drugi środek — wybór dobrego ojca duchowego.

Rozdz. 1. Konieczność dobrego kierownika [w ogólności].

Rozdz. 2. Konieczność takiegoż przewodnika do pewnego postępowania na drodze doskonałości.

Rozdz. 3. Cechy, jakimi przewodnik duchowy ma się odznaczać: wiedza, świętość[1019] , doświadczenie.

[357e] Artykuł 4. Trzeci środek — czytanie ksiąg świętych.

Rozdz. 1. Konieczność czytania duchownego. Święty Bernard[1020] stwierdza: „Zbawiciel mówi: Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone [por. Mt 7, 7]. Szukajcie czytając, znajdziecie medytując; pukajcie prosząc, a będzie wam otworzone w czasie waszej kontemplacji”[1021].

Rozdz. 2. Waga czytania duchownego dla ludzi świeckich, by wkroczyli na drogę doskonałości, oraz znaczenie jego dla osób uduchowionych, by stały się szybko świętymi.

[357f] Artykuł 5. Czwarty środek — rozważanie zasad wiary.

Rozdz. 1. Rozważanie tych zasad jest ogromnie ważnym środkiem przestrzegania istotnej treści świętych praw Bożych, a środkiem niezbędnym do zachowywania go w całej rozciągłości.

Rozdz. 2. Metoda rozmyślania.

Rozdz. 3. Na czym polega praktyka rozmyślania.

Rozdz. 4. Rozwiązanie pewnych trudności, które niektórym osobom przeszkadzają w podejmowaniu, innym — w kontynuowaniu praktyki rozmyślania.

Rozdz. 5. Rozwiązanie innych trudności, które odwodzą wielu od podjętej już praktyki rozmyślania.

[357g] Artykuł 6. Piąty środek — modlitwa zarówno myślna jak ustna.

Rozdz. 1. Niemożliwe jest zbawienie wieczne, a jeszcze bardziej osiągnięcie zbawienia wiecznego w sposób doskonały bez modlitewnej prośby.

[1019] W związku z tym wymogiem stawianym przez chrześcijańską ascetykę godzi się przytoczyć pełne pokory świadectwo Pallottiego, jakie ten mistyk ł mistrz życia wewnętrznego pozostawił o rzekomym zbrodniarzu, ks. Dominiku Abbo: „Mogę powiedzieć — stwierdza Pallotti — że przez cały okres nie ja jemu, lecz on mnie udzielał duchowych konferencji z dziedziny ascetyki i mistyki. Tak wzniosłych konferencji nie miałem jeszcze nigdy na przestrzeni tych długich lat, podczas których dzięki łasce Bożej miałem możność rozmawiania z różnymi mądrymi ludźmi wszelkiego stanu… Muszę wyznać, że mądrość Boża za pośrednictwem (Dominika Abbo)…użyczyła mi oświeceń i zrozumienia, dlaczego mam miłować Boga, a nienawidzić grzechu, czego w tak wielkim stopniu nigdy poprzednio nie odczuwałem”. (Memor. Biogr., s. 120—121).

[1020] Święty Bernard z Clairvaux, zob. przyp. 165.

[1021] Dzieła zbiorowe św. Bernarda, wyd. w Antwerpii 1576, pod wyrazem Contemplatio.