Strona 544

Tom III

jest w tym samym czasie, tak jak sługa Boży stosuje środki do zdobywania doskonałości posługując się rozmyślaniami, modlitwą, sakramentami świętymi i tym podobnymi środkami, a prócz tego przezwyciężając nieuporządkowane namiętności stanowiące przeszkodę, postępując w zdobywaniu cnót stanowiących [potrzebne] dyspozycje, ćwicząc się w dobrych uczuciach i w dziełach miłości — a to jest wszak celem jego przemyślności i wysiłków, poprzez które udoskonala się jego dusza.

A im rzetelniej korzystał ze środków, staranniej usuwał przeszkody i udoskonalał bardziej swe dyspozycje, tym bardziej potęguje się jego miłość. I należy też pamiętać, że nie dzieje się w duszy tak, jak przy wznoszeniu budowli, gdzie układa się wpierw fundamenty, potem ściany, a na końcu dach; lecz przy wewnętrznym budowaniu w duszy, równolegle z kopaniem fundamentów przez usuwanie przeszkód z głębi duszy, tworzy się też dach miłości; i podczas gdy kładzie się pierwsze kamienie dyspozycji świętych, już w całej budowli duchowej przejawia się jakaś doskonałość.

[357c] Artykuł 2. Pierwszy środek — pragnienie doskonałości[1017].

Rozdz. 1. Pragnienie jest niezbędnym środkiem do jej zdobywania.

[1017] Oto, jak Pallotti ilustruje to w życiu opisywanych przez siebie bohaterów: Służebnica Boża [M.-L. Maurizzi] we wszystkich swych myślach, uczuciach, słowach, uczynkach, w posługiwaniu się zmysłami i w używaniu odczuwalnych rzeczy — trwała w nieustannym oczekiwaniu na doskonałość miłości. Toteż słowa św, Prospera [z Akwitanii], słynnego ucznia św Augustyna, późniejszego bpa (t 460)]: „usilne zdążanie do doskonałości już jest doskonałością”, można zastosować do Służebnicy Bożej, (która dawała tego dowody w najdoskonalszym stopniu aż do samej śmierci, a dodać mogę, że stopień taki nie często jest spotykany na-wet u dusz doskonałych”. [Memor. Biogr., s. 22]. — O księciu Torlonii zaś pisze Pallotti: „Tylko jego anioł stróż byłby w stanie opisać, z jaką gorliwością i systematycznością starał się sycić głód i pragnienie świętego życia…” (Tamże, s. 146).