Strona 535

Tom III

w Istocie, a Trojaki w Osobach — jesteś jednak Jeden Jedyny z wszystkimi Twymi nieskończonymi przymiotami i doskonałościami. Jest zatem prawdą wiary, że dusza moja, będąc żywym obrazem Twoim, jest również obrazem tego, co wieczne, nieskończone, niezmierne i niepojęte.

[353c] Ale Ty, o Boże mój, jesteś Trojaki w Osobach jako Ojciec, Syn i Duch Święty: wierzyć zatem należy, że dusza ma jest żywym obrazem Twoim, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Lecz Ty, o Boże mój, jesteś nieskończoną Potęgą: mam zatem wierzyć, że dusza moja jest żywym obrazem nieskończonej Twojej potęgi! Dalej, o Boże mój, jesteś nieskończoną Mądrością i Dobrocią: trzeba mi zatem wierzyć, że moja dusza jest żywym obrazem Twojej nieskończonej mądrości i dobroci! I jeszcze dalej, z Istoty swej, o Boże mój, jesteś też Sprawiedliwością, Miłosierdziem i Czystością: mam zatem wierzyć, że moja dusza jest żywym obrazem istotnej Twej sprawiedliwości, miłosierdzia i czystości. Boże mój, przypomina mi [jeszcze] wiara, żeś jest z Istoty swej Świętością i Doskonałością: a zatem trzeba mi wierzyć, że dusza moja jest żywym obrazem istotnej Twej świętości i doskonałości. A ponieważ przymioty Twe są nieskończone, niezmierne i niepojęte, a i doskonałości Twe są również bez granic, muszę więc wierzyć, że dusza moja jest żywym obrazem całego Ciebie, wszystkich nieskończonych Twych doskonałości i wszystkich nieskończonych, odwiecznych, niezmiernych i niepojętych przymiotów Twoich.

[353d] Ach, Boże mój! Tak to utworzyć raczyłeś duszę naszą, aczkolwiek w nieskończonej mądrości swojej wiedziałeś przed wiekami, jak mało ludzi i w jak skromnej mierze cenić będzie Twą duszę, oraz że jeszcze mniej ich będzie żywić wdzięczność za dobrodziejstwo tak trudne do pojęcia. Ach, Boże mój, wiem, że nieskończona miłość Twoja jest równocześnie miłosierna bez granic, i dlatego ani zapoznanie, ani niewdzięczność wszystkich, a nawet i moja własna, nie zdołają przeszkodzić w wykonywaniu odwiecznego, najmiłościwszego i naj – miłosierniejszego Twojego postanowienia odnoszącego się do stworzenia naszej duszy na obraz i podobieństwo całej Twej Istoty oraz wszystkich nieskończonych przymiotów i doskonałości Twoich, o Boże, któryś jest Jeden w Istocie, a Trojaki w Osobach, odwieczny, niezmierny, nieskończony i niepojęty! Ach, Boże mój, któż zdoła pojąć nieskończoną Twą miłość i nieprzebrane miłosierdzie Twoje, a moje ich zapoznanie i niewdzięczność za nie, gdyż nie ceniłem tak bardzo mej duszy, jakem ją cenić powinien. Mimo to przez nieskończone miłosierdzie Twoje dopomóż mi, bym prosił Cię tymi oto słowy:

Modlitwa

[353e] Boże mój, najukochańszy Ojcze i najmiłosierniejszy mój Stworzycielu! Niemożliwą jest rzeczą, bym pojął przecenną wartość mej duszy stworzonej na obraz i podobieństwo Twoje, bo i Ciebie pojąć nie jestem w stanie. Ale większą jeszcze jest niemożliwością,