Strona 528

Tom III

Syna, który cię odkupił, i Ducha Świętego, który cię uświęcił! Dziś bowiem wezwał cię do rozważenia tak bardzo wzniosłej prawdy, aby doprowadzając do wielkiego rozmiłowania się w łasce współdziałania w zbawieniu ludzi, przysposobił cię tym samym do jej pełnego przyjęcia i korzystania z niej według planów Jego miłości i miłosierdzia; i abyś w ten sposób stała się na tym świecie podobną do Jezusa Chrystusa w tym, co pełnił On przestając z ludźmi, i by się tak, w sposób zasługujący, udoskonalił w Tobie obraz Boga w pełnym uczestnictwie w Jego chwale przez całą wieczność.

[349d] Owoc [postanowienie] 1. Przez pokorną, ufną i wytrwałą modlitwę przysposabiać się do otrzymania łaski współpracy nad zbawieniem ludzi.

2. Polecać Bogu wszystkich, którzy dysponują koniecznymi i stosownymi środkami do krzewienia wiary św., by się przysposobili do łaski korzystania z nich dla zbawienia dusz. O ileż to zamożnych osób mogłoby bardzo skutecznie współpracować nad zbawieniem wielu dusz, gdyby usposobili się do przyjęcia takiej łaski!

3. Nie zapominać o stosowaniu jakiegoś praktycznego i odpowiedniego środka do najważniejszej sprawy rozkrzewiania wiary św.

Ponawiać często akt strzelisty[987].

3. [ROZWAŻANIA APOSTOLSKO-MISJONARSKIE]

(OOCC XI 282—287; data: ok. 1835?)[988]

[350] 1. Aby człowiek po nędzach tego żywota doszedł do szczęśliwości wiecznej, niezbędne jest rozkrzewianie wiary świętej.

2. Każde dzieło zmierzające do rozkrzewiania wiary świętej przewyższa wszelkie dobre uczynki, które nie zmierzają [wprost] do jej krzewienia.

3. Obowiązek szerzenia wiary świętej w miarę możliwości spoczywa na wszystkich.

Miłość Boga w użyczaniu człowiekowi daru współdziałania w pracy nad zbawieniem wiecznym ludzi[989].

[987] Akt strzelisty, jak w nrze [448e]. — Po zapowiedzeniu tematu rozmyślania na dzień piąty, tekst rozważań urywa się nagle. Wzrastające stale zajęcia, a potem walka o byt Zjednoczenia stanęły niestety na przeszkodzie w realizacji całego zaplanowanego dziełka. Posiadamy jednak Pismo, które według wszelkiego prawdopodobieństwa stanowi dyspozycję tematów dalszych rozważań, a w każdym razie zawiera ponad 30 tez w sprawie krzewienia wiary św. Godne uwagi jest to, że pięć pierwszych tematów pokrywa się z czterema opracowanymi i z piątym zapowiedzianym. Przytaczamy w następnym numerze całość tych tez-tematów, pochodzących mniej więcej z tego samego czasu, co Pismo umieszczone pod nrem [449].

[988] Zob. przypis 526. — Ksiądz J. Hettenkofer umieścił to Pismo w Collez. Spirit., s. 124 nn, pod nagłówkiem: Trentatre considerazioni per la propagazione della a Fede.

[989] Cały akapit, od „Miłość Boga…” — dod. późn.