Strona 527

Tom III

łaski dla pożytku dusz, szczególnie zaś dusz pozbawionych środków do poznania Boga, Jezusa Chrystusa i Jego religii[986] , są najdoskonalszymi naśladowcami Jezusa Chrystusa, którzy przyszedł na ziemię, by przeprowadzić dzieło zbawienia dla chwały Ojca Niebieskiego. Gdyby władca ziemski dał podwładnym zajęcia, jakie wyznaczył samemu jedynemu synowi i prawowitemu dziedzicowi korony i tronu, czyż tym samym nie otrzymaliby oni szczególnego wyróżnienia? Z jakimże pragnieniem ubiegaliby się o takie wyróżnienie nawet wielmoże tego królestwa! A ty, duszo moja, która możesz otrzymać łaskę współpracy nad zbawieniem ludzi, czyż byłabyś tak niedbałą, by się o to nie starać? ”Więc przynajmniej w pokornej i ufnej modlitwie proś Ojca Niebieskiego, aby ci użyczył łaski współpracy nad zbawieniem dusz na wszelki możliwy sposób, a zwłaszcza przez uczynki mające na celu krzewienie wiary św., aby w ten sposób jak najwierniej naśladować Jezusa Chrystusa.

[349b] 2. Rozważ, duszo moja, że łaska współpracy nad zbawieniem dusz dlatego jest najbardziej wśród innych łask Boską, ponieważ kto korzysta z niej w sposób zasługujący, udoskonala w sobie obraz Przenajświętszej Trójcy, czyli staje się podobniejszy do Boga. Jest to drugi powód, który możesz rozważyć. Przypomnij sobie, duszo moja, że Pan Bóg stworzył cię na obraz i podobieństwo swoje… Zwróć na to uwagę, że Pan Bóg jest istotną Miłością… I na podstawie wiary możesz, o duszo moja, powiedzieć, że jesteś żywym obrazem istotnej Miłości, którą jest Bóg jeden w Istocie, a trojaki w Osobach… Bóg cię obdarzył wolnością w działaniu, a jednocześnie nałożył na ciebie przykazanie miłości a od przykazania tego uchylać się nie możesz, gdyż dał ci wolność po to, abyś z wolnej woli wypełniając przykazanie miłości stawała się tym podobniejsza do Boga, im doskonalej je wypełnisz.

A oto dzięki łasce współpracy nad zbawieniem ludzi dojść możesz do najdoskonalszego pełnienia miłości, a w tym pełnieniu dojdziesz do najwyższego szczytu, gdy współpracować będziesz nad zbawieniem tych ludzi, którzy najbardziej są opuszczeni; w ten bowiem sposób wykonywać będziesz największy spośród uczynków miłosierdzia. Powiedz mi zatem, o duszo moja, czy nie chciałabyś się stawać coraz podobniejsza do Boga? Jeżeli tak, postanów czynić wszystko, co leży w twej mocy, aby uzyskać tę łaskę i współdziałać na wszelki możliwy sposób w krzewieniu wiary świętej.

[349c] 3. Zważ, o moja duszo, że najbardziej Boską ze wszystkich łask jest dar współpracy nad zbawieniem ludzi nie tylko dlatego, że czyni nas bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa i do samego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, gdy chodzi o podobieństwo obrazu, ale też i dlatego, że czyni nas podobnymi do Nich w chwale. O jakże bardzo winna cię, duszo, ująć pełna słodyczy miłość Ojca, który cię stworzył,

[986] „dla pożytku dusz… i Jego religii” – dod. późn.