Strona 525

Tom III

[348b] 2. Rozważ ma duszo, że położenie twoje nie różniłoby się od położenia pogan, gdyby dzięki obwieszczeniu Ewangelii nie dotarł do ciebie bezcenny skarb wiary świętej. Bo wówczas, o duszo moja, choć stworzona jesteś na obraz i podobieństwo Boże [por. Rdz l, 26] i odkupiona Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa[983] , nie znałabyś, nie czciła i nie kochała Ojca, który cię stworzył, Syna, który cię odkupił, i Ducha Świętego, który cię uświęcił… Ach, pomyśl duszo moja, że gdyby nie dotarła do ciebie wiara święta, byłabyś pozbawiona chrztu świętego i podobnie jak poganie nie byłabyś wolna od grzechu pierworodnego, a w następstwie tego nie miałabyś dostępu do skarbca miłosierdzia w sakramencie pokuty dla gładzenia win osobistych. Byłabyś w takim stanie, jak ktoś, komu Kościół nie otworzył bram przez chrzest św. Podobnie nie miałabyś udziału w mocy Ducha Świętego i w Jego darach przez sakrament bierzmowania.

Nie zamieszkałby też w tobie we własnej Osobie Pan nasz Jezus Chrystus, żywy, prawdziwy i chwalebny, w pełni swych zasług i najświętszych tajemnic; a przecież On zawsze jest gotów przychodzić do ciebie w Najświętszej Eucharystii. Gdybyś zaś była pozbawiona tego Sakramentu, nie otrzymałabyś nigdy zadatku na niebo.

W ten sposób bez sakramentów, bez Najśw. Ofiary, bez kapłanów, bez świątyń i ołtarzy Boga prawdziwego, jęczałabyś w opłakanych warunkach, w jakich znajdują się poganie, a jakie pod pewnym względem gorsze są od stanu zwierząt. Kiedy by się zaś zbliżała straszliwa chwila, od jakiej zawisła wieczność, w uciskach ciężkiego konania brakłoby ci owego pokrzepienia, jakiego religia Chrystusowa użycza wiernym w godzinie śmierci. Nie przyszedłby więc kapłan pocieszyciel, by przygotować cię na drogę wieczności. I odchodząc z tego świata bez wiary ożywionej czynami miłości, miałabyś, niestety, zamknięte podwoje nieba, a otwarte piekło, które pochłonęłoby cię i dręczyło ogniem na całą wieczność.

[348c] 3. Nędzne to położenie, nad którym zastanawiałaś się, o duszo moja, w tym drugim punkcie, dotyczy nie jednej tylko, ale milionów dusz żyjących na ziemi, które nie mając wiary, znajdują się poza Owczarnią Jezusa Chrystusa. W takim położeniu znajdują się niezliczone miliony powiększające[984] z pokolenia na pokolenie nieszczęsną rodzinę Adama, które albo nie usłyszą nic o Ewangelii Chrystusa lub, nie mając odpowiednich środków, nie będą w stanie przygotować się na przyjęcie bezcennego daru wiary świętej.

[348d] Lecz aby rozważanie tej prawdy przyniosło owoc jak należy, mów sobie tak: A wiec tak nędzny i nieszczęsny los spotka miliony żydów, którzy są i będą na świecie… W podobnie nędznym stanie żyją

[983] „i odkupiona Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa” — dod. późn.

[984]..powiększające” — dod. póżn.