Strona 511

Tom III

Umiłowana Siostro w Ukrzyżowanym Jezusie!

Święty Jan od Krzyża, towarzysz i doradca Matki Teresy, zwykł mawiać: Aby dojść do tego, czego teraz nie posiadasz, winieneś iść drogą, jaka ci się nie podoba. Tak też i my, aby dojść do zupełnego zjednoczenia w Bogu i z Bogiem, musimy przechodzić przez częste rozłąki.

Jakże się cieszę, że w osamotnieniu, o jakim mówi mi Siostra, zwróciła się Siostra do Boga! Szukajcie Boga we wszystkim i zawsze, a znajdziecie Go. Mam stale Siostrę [jakby] zanurzoną w Najświętszym Kielichu i zachowuję Ją tam z wszystkimi Jej potrzebami i z potrzebami Wspólnoty — w Najśw. Sercu Jezusa (… )

Błagam o wszelkie błogosławieństwo Niebios dla Siostry i dla całej Wspólnoty teraz i zawsze.

Święty Erem w Camaldoli, dnia 12 lipca 1837 roku, najniegodniejszy sługa w Chrystusie. V. Pallotti.

[337] Camaldoli [Frascati]…. 1839[943]. — S. M. Gertruda Costantini[944]

(…) Prawdę mówiąc, pomimo niepojętej mej niegodności (…) Miłosierdzie bez granic pozwala mi się odczuwać w taki sposób, że daje mi pewność, iż ze swej strony pragnie uczynić mnie, to jest ustanowić, ukształtować na cud miłosierdzia[945] (…) Proszę pomyśleć, że w tej świętej samotni mam pisać o wielu rzeczach, a wśród nich i o tym wszystkim, co się tyczy Pobożnego Zjednoczenia[946] oraz różnych dzieł, które ono obejmuje i z których winno się składać[947] (… )

[338] Camaldoli [Frascati], (31) VII 1838[948]. S. M. Gertruda Costantini

(…) z tego, co miałem napisać, wykonałem dotąd bardzo mało, a dziś już 22 dni, jak przybyłem do tego świętego eremu; musiałem dużo czasu poświęcić, by odpowiedzieć na istny potop listów[949] (…) Spodziewam

[943] Lett. 581 s. 140.

[944] Siostra M. Gertruda Costantini, wizytka (salezjanka), przez długi czas przełożona klasztoru Dell` Umiltà w Rzymie, zmarła w 1846. W tym roku przygotowano do druku jej życiorys, który się jednak nie ukazał, lecz znajduje się w Gen. Arch. SAC w Rzymie. — Wizytki (Ordo de Visitatione Beatae Mariae Virginis), zwane Salezjankami, to Zgromadzenie zakonne założone w roku 1610 przez św. Franciszka Salezego (†1641). Klasztor Dell` Umiltà należał do Zjednoczenia, a Pallotti był przez wiele lat kierownikiem duchowym siostry Costantini, która przechowała jako relikwie szereg jego listów. Do wspólnoty Dell` Umiltà, w ciężkim jej utrapieniu, napisał Pallotti list, którego urywek podajemy pod nrem [339].

[945] Zob. przeżycie tego faktu, zwłaszcza w Wyb. III cz. I nr [239f].

[946] Klasztor siostry Costantini należał do Zjednoczenia.

[947] Między innymi dzieło Domu Miłosierdzia, o którym wyżej, dział III, ł.

[948] Lett. 582 s. 140.

[949] Wśród listów napisanych w czasie tego pobytu w Camaldoli doszły do nas aż 72. (Lett. nry 559— 630).