Strona 51

Tom III

[62] 38. Pomiędzy innymi łaskami, o które zwracam się z prośbą do mego Niebieskiego Ojca, do mego więcej niż najdroższego Oblubieńca[82] Jezusa i do mej więcej niż umiłowanej nade wszystko Matki Maryi, oraz do Aniołów i Świętych, i błagam wszystkie inne stworzenia o wyjednanie tego dla mnie, proszę: by Pan wiódł mię drogą, że tak powiem, nieskończenie świętą, bezpieczną, doskonałą i ukrytą przed oczyma ludzi. Proszę o dar wytrwania w dobrem i o nieustanne pomnażanie żarliwości w świętej służbie Bożej, a to ku nieskończonej chwale i czci Boga i dla nieograniczonego pożytku wszystkich dusz, itd., a [za to] ku mej nieskończonej hańbie ł bezgranicznej karze, itd. ∞; atoli wszystko niechaj będzie według woli mego Niebieskiego Ojca (Oświadczenie generalne).

[63] 39. Spraw, Panie, itd., abyśmy zarówno ja, jak i wszystkie stworzenia, uczyli się ze wszystkich obrazów, jak również z oglądania, słuchania i poznawania innych przedmiotów, zaznajamiania się z wielkimi rzeczami, dla chwały Twojej i czci, gdyby to było możliwe, nieskończonej. Prosimy Cię o to przez zasługi Jezusa, Maryi, Aniołów, Świętych i przez nieskończoną Twą doskonałość, itd. (powołuję się na Oświadczenie generalne).

[64] 40. Nie wiedząc, jak robi to tak wiele prostych ludzi, np. wieśniaków, pasterzy, itd., chcąc przez swe zwyczajne czynności oddawać jak największą chwałę Bogu, postanawiam w tymże celu spełniać to, co oni spełniają, mówiąc przy tym np.: Panie, Jezu, Maryjo, itd. (lecz powołuję się na Oświadczenie generalne).

[65] 41. Ach, ach, ach, ach, gdyby tak można było nieskończenie miłować, nieskończenie pokutować, nieskończenie cierpieć, być nieskończenie wzgardzonym!

42. Ach, ach, ach, gdyby dane było nieskończenie współcierpieć z Jezusem Ukrzyżowanym i bolesną Matkę Najczystszą, nieskończenie bronić Niepokalanego Poczęcia Najśw. Dziewicy! O, gdybyż to było dane! (powołuję się na Oświadczenie generalne).

43. Nasze czynności będą tym doskonalsze, z im większą będą spełniane pokorą, wiarą, zapałem i ufnością w zasługi Jezusa, Maryi, Aniołów i Świętych (lecz odwołuję się do Oświadczenia generalnego).

44. Chciałbym, aby wszystkie stworzenia czciły, szanowały i uwielbiały największe imiona Maryi i Jezusa[83]. Chciałbym też — o ile Kościół katolicki nie postanowi inaczej — aby wszystkie stworzenia z doskonałością niedościgłą złożyły najuroczystszy ślub wyznania d obrony Niepokalanego Poczęcia Maryi zawsze Dziewic[84] (atoli powołuję się na Oświadczenie generalne).

[66] 45. Wyobrażam sobie, że się znajduję na łonie Boga w ranach

[82] „Oblubieńca” — dod. późn.

[83] „i Jezusa” — dod. póżn.

[84] O ślubach Pallottiego zob. przyp. 37 i Regestum Vitae Świętego w ASAC IV, s. 6 nn.