Strona 506

Tom III

Jeżeli macie pozwolenie i sposobność, powiedzcie Bratu Kasprowi Bovecchiattiemu[918] , aby modlił się za mnie, za Feliksa Randaniniego[919] , który jest już diakonem i który będzie wnet kapłanem, oraz za Benedykta z Zatybrza[920] zmarłego w marcu tegoż roku.

Starajcie się nieść możliwą pomoc wszystkim zmarłym krewnym, wśród których znajduje się mój najstarszy brat[921]. zmarły dnia 23 maja w roku ubiegłym. Oświadczam się pokornym, oddanym i posłusznym sługą wszystkich, V. P. [329c] P. S. Miesiąc sierpień jest poświęcony Macierzyńskiemu Sercu Najśw. Maryi. Proszę modlitwami swymi starać się o to, aby to nabożeństwo rozpowszechniło się z pełnią swych owoców i na stałe na całym świecie. — P. S. Po długiej chorobie, znoszonej z wielką i bardzo budującą cierpliwością, zmarł mniej więcej przed miesiącem pan Jan Baptysta Fuarti[922]. Proszę go wspomagać i wyjednywać dlań duchową pomoc.

4. [Z LISTÓW DO KANONIKA ALOJZEGO PIACENTINIEGO][923]

[330] Rzym, 13 XII 1833 — Ks. Kanonik Alojzy Piacentini[924]

Wczoraj wieczorem po rachunku sumienia (…) powiedziałem do Madonny: Nie ma tu Piacentiniego, ale jesteś Ty! Potem ucałowałem święty Bok Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa i powiedziałem również: Nie ma tu Piacentiniego, ale jesteś Ty! — Spodziewam się, że Ksiądz Kanonik przynajmniej w niedzielę odwiedzi Madonnę w tym świętym ustroniu[925].

[331] Camaldoli, 23 VIII 1839. — Ks. Kanonik Alojzy Piacentini[926] Najmilszy w Ukrzyżowanym Jezusie!

[33la] Bóg będzie nagrodą za miłosierdzie okazane poleconemu biednemu młodzieńcowi (…)

[918] W Pismach Pallottiego nie spotykamy więcej tego nazwiska.

[919] Zob. niżej, nr [340] nn.

[920] Osoba bliżej nie znana.

[921] Salvatore Pallotti urodził się w roku 1792. Prowadził dość lekkomyślny tryb życia i dopiero gdy młodszy brat Wincenty upomniał go w roku 1829, zapowiadając, że ma do dyspozycji tylko trzy lata życia, Salvatore zmienił swe postępowanie. Chorował od roku 1830 i z trudem chodził o lasce. Uleczony z choroby za przyczyną zmarłej Luizy Maurizzi, zmarł na apopleksję dnia 23 maja 1832 roku.

[922] I tego nazwiska nie spotykamy już w Pismach Pallottiego.

[923] Piacentini był kierownikiem domu rekolekcyjnego Piattich. Zob. o tym domu: Wyb. I s. 55 przyp. 9.

[924] Lett. 290 s. 79—80.

[925] Czyli w domu rekolekcyjnym, o którym w przyp. 483.

[926] Lett. 601 s. 148—149.