Strona 505

Tom III

zakonu wstępować z tą myślą, że chcemy w nim żyć i umierać jako ukrzyżowani. O jakże słodkie, kochane i pożądane jest to krzyżowanie!

[328b] Z tytułu czystej miłości módl się za mnie i polecaj, aby inni się za mnie modlili. To o co proszę Twą miłość, w miłości i na miłość, o to samo proszę i [przez] miłość wszystkich innych. O co zaś proszę dla siebie, proszę i dla wszystkich, byśmy i jak, i wszyscy stali się doskonałymi, jak Ojciec nasz Niebieski doskonały jest [por. Mt 5, 48]

Nie rozmawiałem z Bratem naszym w Chrystusie, o którym mówisz mi w swym uprzejmym liście; i sądzę, że rozmawiać nie będę, jeżeli nie poczuję w sobie natchnienia do tego. Proszę jednak Boga, by mimo że milczę, urządził dobrze wszystkie sprawy.

[328c] Potęga Ojca niech nas umocni przeciwko wrogom dusz naszych [por. Ef 3, 14-16]; mądrość Syna niech nas oświeci [por. l Kor l, 30], abyśmy poznawszy drogi Boga doszli do Niego w największej doskonałości; miłość Ducha Świętego niech się w nas rozleje [por. Rz 5, 5], abyśmy działali zawsze z miłości Boga, chwalili Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, czcili Najśw. Maryję, naszą najukochańszą Matkę, a z Nią Aniołów i Świętych, których jest Ona Królową.

Pokój Jezusa Chrystusa niech będzie naszym dziedzictwem, a Chrystus naszym pokojem [por. Ef 2, 14].

[329] Rzym, 31 VII 1833. — Brat Jakub [Andrzej], kameduła, Monte Corona[915].

A. I. D. G. — A. D. P. — Bóg mój — Miłosierdzie moje [por. Ps 58,18].

[329a] Módlcie się o to, abym wykorzystał służące do nabożeństwa, a nadesłane mi przez Was rzeczy. Prośmy o wszystkie potrzebne nam łaski. Jeszcze więcej Boga! Miłości, miłości, miłości! Więcej nieufności do nas samych, a więcej zdania się na Boga! Więcej pożądania i pragnienia świętości i doskonałości! Jeden z pierwszych towarzyszy św. Ignacego[916] , , którego święto dziś obchodzimy, opuszczając parmeńskie kolegium[917] pozostawił Ojcom Towarzystwa takie zalecenie: „W czasie Mszy św. podczas podniesienia Najśw. Hostii i konsekrowanego Kielicha proście codziennie o żarliwe pragnienie i o coraz większy głód świętości i doskonałości”. Prośmy o możność wnikania w ducha zamiarów Bożych. O duchu spragniony i łaknący spraw Bożych! O duchu miłości! O Miłości nie miłowana!

[329b] Módlcie się za mnie! Niech wszystkie błogosławieństwa Nieba zstąpią na nas i na wszystkich ludzi. Polecam się modlitwom wszystkich. Zajmijcie się (i niech to będzie u Was stałą praktyką) nieustanną modlitwą o nawrócenie całego świata oraz w intencji wszelkich możliwych, a miłych Bogu celów.

[915] Lett. 279 s. 77—78. Zob. przyp. 453.

[916] Święty Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego (†1556).

[917] Farma — siedziba diecezji w półn. Włoszech.