Strona 480

Tom III

Następnie sekretarz czyta w kolejnym porządku Katechizm Rzymski dla Proboszczów[842] lub Katechizm dla użytku Seminarium w Ypres[843]. Przy czym raz po raz przerywa się czytanie, aby poszczególni uczestnicy mogli zadawać pytania lub wysuwać uzasadnione wątpliwości, co może pomóc do pełniejszego zrozumienia odczytywanego tekstu.

Uwaga: Zasady prowadzenia konferencji zabraniają stawiania pytań mnożących jedynie słowa, a nie przyczyniających się do wzrostu wiedzy świętej.

[319e] Po upływie dalszych dwudziestu lub dwudziestu pięciu minut odczytuje się z zachowaniem kolejności rozdział z dziełka noszącego tytuł: Krótkie rozważania na temat gorliwości o zbawienie dusz przeznaczone dla chrześcijan wszelkiego stanu[844]. W razie potrzeby dodaje się głośno inne refleksje.

Teraz czyta się w kolejnym porządku dzieło Ojca z Bergamo, kapucyna[845] , pt.: Mąż apostolski w konfesjonale i Mąż apostolski na ambonie. Obydwie te książki należy czytać na przemian, przerywając czytanie raz po raz, aby umożliwić wypowiadanie uwag, stawianie pytań oraz wysuwanie uzasadnionych wątpliwości, [co jest] potrzebne dla lepszego wyjaśnienia zagadnień.

Porusza się wreszcie sprawę dzieł pobożności i gorliwości apostolskiej, które w Rzymie należy rozwijać czy ożywiać bądź publicznie w kościołach, bądź prywatnie w pobożnych instytucjach czy gdzie indziej.

Po upływie dalszych dwudziestu lub dwudziestu pięciu minut czyta się z Dziennika duchowego[846] to, co się odnosi do dnia bieżącego.

[319f] Wszyscy wreszcie, na klęczkach, przy dwoi przynajmniej zapalonych świecach przed obrazem Najśw. Maryi Królowej Apostołów, odmawiają modlitwy o obronę, krzewienie i zachowanie wiary i pobożności katolickiej. Modlitwy te znajdują się w dziełku wydrukowanym

[842] Katechizm Rzymski. Opracowała go osobna Komisja.powołana przez Sobór Trydencki pod przewodnictwem Karola Borotneusza. Prace ukończono w roku 1566. Pełny tytuł katechizmu brzmi: Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos, Pii V jussu eittus. — Pallotti odwołuje się nieraz do tego katechizmu.

[843] Ypres — siedziba dawnej diecezji w Belgii (1559—1801); jej teren należy obecnie do diec. Brugge.

[844] Ani ks. Moccii, ani ks. Bielskiemu nie udało się znaleźć bliższych danych odnoszących się do tego dziełka. Oto jego tytuł w języku włoskim: Brevi Reflessioni sullo zelo della salute delle anime dirette ai Cristiani di qualunque stato.

[845] Chodzi to o Kajetana Maria z Bergamo (Marco Migliorini, 1872— 1753). Jego Opere Complete wydano w 12 tomach w Rzymie, 1776—1780.

[846] Diario spirituale — może roczny plan pracy.