Strona 467

Tom III

św. Augustyna[818] , następnie zwróćcie się do mnie w modlitwie wyznaczonej na każdy dzień tygodnia[819]. [Pamiętajcie] wreszcie, że sprawicie mi radość, jeżeli życie ułożycie sobie według Regulaminu podanego na końcu tej książeczki.

Dzień pierwszy

[315] 1. „Przez chrzest św. wstąpiliście w służbę Chrystusowych żołnierzy; dlatego przez włożenie rąk otrzymaliście broń duchowną przeciwko niewidzialnym wrogom”[820].

[315a] O słudzy mojego Syna, dziękujcie Boskiemu Jego Majestatowi za łaskę, że przy wstąpieniu waszym do Jego świątyni przez nauczycielski Urząd Kościoła przypominam wam, jak to stając się żołnierzami Chrystusowymi przy chrzcie św. otrzymaliście broń, by odnosić zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi dusz waszych. Z macierzyńską miłością chcę wam teraz zwrócić uwagę na wielką doniosłość i stosowność owego przypomnienia. Jeżeli bowiem szatan wojnę wypowiada wszystkim, to ze szczególną zawziętością powstaje przeciwko sługom świątyni, bo [wie], że pokonując jednego bierze z nim w niewolę przynajmniej jakąś część ludu. Będziecie mi zatem sprawiać coś miłego, jeżeli w obliczu jakiejkolwiek pokusy, wsparci wiarą świętą, nabierzecie odwagi

[818] Módl. św. Augustyna: „Panie Jezu Chryste, Ty dla zbawienia świata chciałeś się narodzić i poddać się prawu obrzezania. Dopuściłeś do tego, by Cię żydzi nie uznali, by Cię Judasz wydał pocałunkiem zdradliwym, by Cię skrępowano więzami i jak owcę na zabicie wiedziono. Dozwoliłeś, by Cię stawiano zelżywie przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem i Herodem, by Cię oskarżali fałszywi świadkowie, by Cię biczowano, znieważano i obrzucano plwociną, by Cię. koronowano cierniem, policzkowano, bito trzciną twarz zasłoniwszy, by Cię z szat obnażono, do krzyża przybito, żółcią i octem pojono i włócznią przebito. Przez najświętsze Twe męki, które ja niegodny rozpamiętywam, przez święty krzyż i śmierć Twoją, wybaw mnie, o Panie, i wszystkie dusze odkupione Najdroższą Krwią Twoją od kar piekielnych, a wszystkich racz zaprowadzić tani, gdzie zaprowadziłeś łotra wraz z Tobą ukrzyżowanego. Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz, na wieki.. Amen”. (Tamże, 135).

[819] Tamże, s. 135. Tekst Reguły zob. niżej, póz. 4, nr [317].

[820] Z Pontyfikatu Rzymskiego. Napomnienie przed Tonsurą. Również dalsze motta z tego Pontyfikału Rzymskiego.