Strona 460

Tom III

2. [UWAGI O ODNOWIE DUCHOWIEŃSTWA][800]

(OOCC V 544—557; data: przed końcem 1828 r. [801] )

[313] Jego Świątobliwość Pan nasz Leon Papież XII[802] , wyniesiony z Opatrzności Bożej na najwyższą Stolicę św. Piotra, przejęty jest najżywszym bólem gdy w duchowo-apostolskiej swej trosce kieruje wzrok swój na dostojną część Chrystusowej Owczarni, jaką stanowi rodzina duchownych rozsianych po całym świecie. Zdaje On sobie dobrze sprawę z tego, jak wielkiego upadku oczekiwać można wśród wiernych, gdy zwietrzeniu ulegnie sól, która powinna zachowywać wszystko i chronić od zepsucia [por. Mt 5, 13].

Do Jego to bowiem pasterskich uszu doszło wiele rzeczy, które zdają się zapowiadać ostateczną zagładę seminariów duchownych[803]. Ponadto słyszał On wiele innych rzeczy w sprawie duchowieństwa, a w szczególności w sprawie spowiedników, kaznodziejów i duszpasterzy. Wszystkie te wieści pobudzają Go do najwyższej troski o poszczególne Kościoły na całym świecie [por. 2 Kor 11, 28].

[313a] W związku z tym stanem rzeczy Jego Świątobliwość zwraca się do was[804] i zachęca w duchu Chrystusowym, abyście szczególniejszą opieką otoczyli seminaria, a w tym celu poleca, co następuje:

1. Wprowadzić postanowienia odpowiadające bardziej zamierzonemu celowi i ściśle ich przestrzegać. Wśród nich ma się znaleźć punkt mówiący, że w czasie jesiennych ferii klerycy nie powinni opuszczać murów seminarium; a jeżeli takiego przepisu nie ma, należy go wprowadzić.

2. Przełożeni powinni być czujni i rzetelni; byłoby bardzo wskazane dobieranie ich spośród byłych wychowanków danego seminarium.

3. Należy rozwijać zamiłowanie do rozważania prawd wiecznych, do pobożnej modlitwy, do czytania duchownego oraz do uprawiania łatwiejszą metodą studiów teologicznych. Ponadto Papież wielki nacisk kładzie na wyjaśnianie wszędzie Kanonów świętych, czego tu i ówdzie tak łatwo się zaniedbuje[805].

[800] Tytuł pochodzi od ks. Orlandiego.

[801] Pismo ułożone w języku łacińskim musiało powstać za pontyfikatu Leona XII (1823—1829). Jest to autograf Świętego składający się z 4 kart i dołączonego biletu. — W roku 1828 papież wydał bullę Quod divina Saptentia przeprowadzającą reformę studiów kościelnych i wprowadzającą Kongregację do Spraw Studiów. Pismo Pallottiego było papieżowi najprawdopodobniej znane.

[802] Leon XII (Hannibal della Genga) ur. w roku 1760 pod Spoleto, wybrany na papieża w roku 1823, zmarł 10 II 1829.

[803] J.Gaynor pisze w swej pracy o św. W. Pallottim na stronie 63, że rzymskie seminaria i kolegia po rewolucji francuskiej były praktycznie nieczynne.
344a to jest do biskupów. Por. nr [313g].

[804] To jest do biskupów. Por. nr [313g].

[805] „Ponadto Papież… zaniedbuje” — dod. późn.