Strona 456

Tom III

IV. W STARANIACH O DUCHOWĄ ODNOWĘ KLERU[779]

1. [O ODNOWĘ DUCHA I O DUCHA POBOŻNOŚCI U DUCHOWNYCH OSÓB]

(OOCC V 413—421; data: 1815—1816)[780]

[O odnowie ducha (dokument I)]

[311] Dla odnowy ducha urządzać się będzie nowenny łączone z pełnieniem aktów cnót. W czasie tych nowenn przełożony czy inna osoba przez niego wyznaczona, a obdarzona świętym namaszczeniem, wygłosi konferencję, z której owoc odnieśliby wszyscy: bracia laicy i kapłani; po czym każdy ze spowiedników stosownie do potrzeb penitenta będzie doń mówił o sprawach religijnych, jak i o wykonywaniu cnót w czasie nowenny rozważanych.

[311a] Gdy się was wzywa do przełożonych dla otrzymania polecenia, stosownie do okoliczności padnijcie na kolana w obecności tychże przełożonych, naśladując w tym Najśw. Dziewicę, która (jak się dowiadujemy z objawień Siostry Marii od Jezusa[781] ) przebywając w świątyni klękała przed kapłanem i przed mistrzynią Anną, kiedy była przez nich wzywana dla otrzymania polecenia, o jakie Najśw. Maryja prosiła (Księga Objawień, cz. I, ks. 4, rozdz. 3, s. 241, §465).

[311b] Zanim [kapłani] podejmą się prowadzenia misji, przez kilka dni niech się wprzód oddają ćwiczeniom duchownym odziani w wór i pokucie (uważając bardzo na to, by oddawać się jej roztropnie[782] ) a potem niech idą głosić ludowi pokutę na przybliżające się Królestwo Boże [por. Łk 10, 9]. Niech wszakże uważają, by nie przystępować do głoszenia słowa Bożego zaraz po wejściu do miasta czy wsi, bo naj pierw mają głosić je czynem, a potem słowem. W tych to dniach niech z najprzykładniejszą skromnością i w milczeniu obchodzą święte miejsca

[779] Pallotti od wczesnych lat miał wyostrzone spojrzenie na problemy duchowieństwa. Dowodem tego jest plan odnowy życia duchownego zarysowany przez niego jeszcze jako kleryka, mającego zaledwie lat 20! Zob. np. nr [270].

[780] Pismo jest 8-stronicowyrn autografem Świętego, składającym się z dwóch dokumentów. Pochodzi z grudnia 1815 lub ze stycznia 1816 roku.

[781] Mowa jest o klarysce, Wieleb. Marii z Agredy (1602—1655) i o Jej dziele Mistica Ciudad de Cios.

[782] „uważając… ale roztropnie” — dod. późn.