Strona 446

Tom III

w szczególności czynić, jako bardziej odpowiadające potrzebom ich duszy.

W tym samym celu będzie się w kościele czy kaplicy Stowarzyszenia obchodzić co roku skromnie a pobożnie uroczystość św. Franciszka z Asyżu, św. Małgorzaty z Kortony i św. Elżbiety — obydwu członkiń Trzeciego Zakonu[765].

Wreszcie dyrektor będzie uważny w przypominaniu Wielkiego Postu i postów wzmiankowanego Zakonu; a jeśli chodzi o te, które nie obowiązują z prawa kościelnego, niech uważa, by agregatki zachowywały je z umiarem umożliwiającym każdej zachowanie sił fizycznych, aby były zdolne do wykonywania nawet i ciężkich posług, jakie podejmować mają w rodzinach.

[303b] W związku z tym należy pamiętać, że jak z jednej strony pobożne te kobiety Stowarzyszenia muszą mieć ugruntowaną postawę pokory i miłości, by w dobrym duchu być gorliwymi naprawdę o większą chwałę Bożą i o wieczne zbawienie dusz, tak z drugiej jest niezbędne, by cieszyły się odpowiednimi siłami, wymaganymi do podejmowania wszelkich nawet ciężkich posług, jakie świadczyć mają rodzinom. Albowiem przyjmującym kobiety na służbę w swej rodzinie zależy wprawdzie, by to były kobiety dobre, ale też aby były gotowe do wykonywania wszelkich prac niezbędnych dla samejże rodziny. I trzeba to mieć na uwadze, że w ich świadomości tak bardzo przeważa myśl o własnym interesie, że byleby mieli kobiety gotowe zawsze do zaspokajania ich potrzeb, nie troszczą się o posyłanie ich do kościoła na Mszę św., dla słuchania słowa Bożego, dla przyjmowania sakramentów świętych, w tej mierze, w jakiej jest to zwyczajnie potrzebne, aby tego rodzaju kobiety były osobami naprawdę dobrymi.

Ale skoro te rzeczy uwarunkowane są takim splotem okoliczności, to jeżeli członkinie Stowarzyszenia byłyby lichego zdrowia, słabe i chorowite, to w wielkim stopniu byłby udaremniony tak bardzo zbożny cel Stowarzyszenia; albowiem będąc takimi, nie bardzo mogłyby odpowiadać planom rodzin, i dlatego niełatwo zgłaszano by na nie zapotrzebowanie. Stąd należy dokładać wszelkich możliwych starań, aby agregatki pozostawały w dobrym stanie zdrowia i miały wystarczające siły.

[304] O pokutach i umartwieniu

W Stowarzyszeniu nie przepisuje się żadnych innych pokut czy umartwień prócz tych, jakie przewidują reguły Trzeciego Zakonu. Każda jednak agregatka zgodnie z odczuwanym natchnieniem [do tego rodzaju pokuty] podzieli się nim z ojcem duchowym, aby uzyskać zasługę w pełnieniu zatwierdzonych przez niego [praktyk].Ojciec duchowy będzie jednak roztropny i uważny przy wyrażaniu

[765] Święta te przypadają na 4 X, 22 II i 19 XI.