Strona 444

Tom III

[299b] Gdy nadejdzie dzień wyznaczony na wstąpienie, zbiera się cała wspólnota w kaplicy czy nawet w kościele. Po zapaleniu świec na ołtarzu (…)[763].

Po zakończeniu w ten sposób obrzędów wstąpienia w księdze agregatek wpisuje się imię, nazwisko, wiek, miejsce pochodzenia i [inne] dane nowej agregatki.

[300] O trzech pierwszych miesiącach po wstąpieniu formalnym

Agregatki mają należeć do Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka, chociaż nie przybierają jego zewnętrznego stroju, nosząc jedynie ukryty jego szkaplerz i pasek; przed przyjęciem jednak do tegoż świętego Zakonu, a po [powyższej] agregacji formalnej, muszą upłynąć trzy miesiące. W tym czasie dyrektorka przy pomocy którejś z prokuratorek powinna się starać o to, aby nowa kandydatka była w pełni obznajmiona w następujących sprawach.

Przede wszystkim należy zapoczątkować wdrażanie w naukę chrześcijańską, o ile to możliwe, bardziej pogłębioną niż jest to konieczne dla każdego chrześcijanina, i to w taki sposób, by agregatki powoli stawały się zdatne do dostatecznego nauczania małych dziewczynek w rodzinach, do których pójdą na służbę.

Prócz tego trzeba je zaznajomić z zasadami życia w Stowarzyszeniu, aby wszystko odpowiadało zawsze właściwym jego celom.

Jest też obowiązkiem dyrektora postarać się o to, by zrozumiały dobrze, co to znaczy należeć do Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka i jaki jest charakter jego reguł, aby powoli przysposobiły się godnie i bez jakichś lęków do wejścia w grono jego członkiń.

[301] Jak ważną jest rzeczą, by agregatki należały do Trzeciego Zakonu

Świętego Franciszka

Wystarczyłoby wziąć pod uwagę tylko uczestnictwo w niezliczonych odpustach i wszystkie owe pełne zasług dzieła, jakie dokonują się przez Zakon Świętego Franciszka w każdym zakątku świata, aby dojść do przekonania, że należeć do niego jest dla wszystkich chrześcijan ogromnie ważną rzeczą, ponieważ należący do Zakonu cieszą się tak cennym udziałem.

Trzeba ponadto pamiętać, że do doprowadzenia agregatek do realizacji tak bardzo zbożnego celu Stowarzyszenia potrzeba im wielu pomocy duchowych, a przede wszystkim podłoża wielkiej pokory usposobiającej wielce do uzyskania wszystkich tych łask, jakie są niezbędne dla celów Stowarzyszenia i jakich Bóg użycza duszom pokornym, odmawiając ich pysznym. A ponieważ przyłączenie się do Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka stwarza odpowiednie dyspozycje do pokornego życia, przeto godzi się, aby wszystkie agregatki składały [w tym Zakonie] profesję.

[763] Następują teraz trzy strony Ceremoniału (628—631), które tu opuszczamy, gdyż. nie wnoszą nic nowego.