Strona 440

Tom III

w celu uproszenia łask do pomyślnego założenia i rozwoju Stowarzyszenia.

Gorliwy dyrektor Stowarzyszenia starając się o jego liczebność i o to, aby się zawsze składało z osób odpowiadających celom Instytucji, wykorzystywać będzie gorliwość, czujność i roztropność proboszczów, spowiedników i pobożnych matron, by [do Stowarzyszenia] kierowano zacne kobiety zdolne do wyrobienia duchowego i do gorliwego przyswajania sobie wielkiej sztuki przyczyniania się do zbawienia dusz w rodzinach miejscowości, do których pójdą na służbę.

Wszystkie te odpowiednio usposobione kobiety kierowane do tego, by stały się członkiniami, dyrektor powinien pouczyć jasno o wszystkim, co się składa na samo Stowarzyszenie i święte jego cele.

Aby kandydatki przed wstąpieniem do Stowarzyszenia przysposobiły się lepiej do przepojenia się ową kulturą ducha nastawioną na święte życie dla nich samych i na gorliwość w szerzeniu większej chwały Bożej i zbawienia diusz w rodzinach, którym służyć będą, postara się, by wszystkie przygotowały się do wstąpienia przez osobną spowiedź generalną, doroczną lub szczególną, zależnie od potrzeby. A co do tych, które nie mają stałego spowiednika, pomoże im, by go otrzymały i aby to był taki, który może jeszcze odegrać wobec nich niezmiernie ważną rolę dobrego kierownika duchowego, stosownie do zbożnego celu Stowarzyszenia.

Po spowiedzi oraz po wyznaczeniu dla każdej spowiednika i kierownika duchowego dyrektor określa dzień, w którym kandydatka wstąpi do Stowarzyszenia.

Każdego tygodnia w dniu powszednim lub świątecznym, jak to będzie bardziej odpowiadało większości członkiń Stowarzyszenia, dyrektor wygłosi konferencję zgodnie z przepisem regulaminu[761] , na której wedle możności mają być [obecne] wszystkie członkinie.

Wreszcie obowiązkiem dyrektora jest troszczyć się zgodnie z zasadami świętej roztropności i szczerej gorliwości o to, aby całe Stowarzyszenie odpowiadało jak najlepiej wzniosłemu celowi tej Instytucji.

[298b] O prokuratoriach i ich obowiązkach

Z każdej miejskiej parafii należy wybrać jedną lub dwie niewiasty roztropne, doświadczone, cnotliwe, w wieku dojrzałym, ze stanu wyższego, a jeśli możliwe, nawet szlacheckiego. Mają one pełnić obowiązki prokuratorek Stowarzyszenia.

W celu wywiązania się z tego obowiązku winny szerzyć usilnie apostolstwo modlitwy o potrzebne łaski dla pomyślnego rozwoju Stowarzyszenia — niech nigdy nie ustają w szerzeniu tego niezawodnego środka. Im większe bowiem spotyka się trudności w urzeczywistnianiu szlachetnego i zbożnego celu Stowarzyszenia, tym większa się okazuje potrzeba stosowania świętej modlitwy.

[761] Według projektowanego podręcznika (niżej, nr [310]), którego jednak nie opracowano w całości.