Strona 439

Tom III

[297d] Chcąc przeto współpracować skutecznie nad założeniem i rozwojem tego Stowarzyszenia, obudzajmy w sobie i w innych ufność w nieskończone zasługi Syna Bożego i w możne wstawiennictwo św. Zyty; w miarę zaś możliwości zagrzewajmy też zarówno publicznie jak prywatnie wiernych i różne wspólnoty do gorących modłów w tym właśnie celu.

Aby zaś tym bardziej usposobić Boga do udzielania łask potrzebnych do założenia, szerzenia i do rozwoju Stowarzyszenia, ofiarujmy Ojcu Przedwiecznemu nieprzebrane zasługi Jego Syna, który stał się sługą dla nas, na podziękowanie, jak gdyby już udzielił wszystkich niezbędnych łask dla tak zbożnego zakładania, szerzenia i rozwoju [tego Dzieła].

Miejmy łez nadzieję, że uprosimy i tę łaskę, iż osoby, które dla zdobywania środków do życia nie potrzebują iść na służbę, bo stać je nawet na wspomaganie innych, będą mimo to podejmować funkcje służebne, aby zdobywać dusze dla Boga d dla Kościoła.

[298] Zarys ustroju Stowarzyszenia

Stowarzyszenie to doznaje poparcia ze strony pobożnego Zjednoczenia walczącego pod szczególną opieką Matki Bożej, Królowej Apostołów, i mieści się wśród zbożnych dzieł w tych miastach, gdzie ustanowiona została prokura tegoż Zjednoczenia[759]. Można jednak wprowadzić Stowarzyszenie i tam, gdzie nie istnieje prokura, a mogłoby to nastąpić wskutek gorliwości prokuratora wydelegowanego do szerzenia zbożnych dzieł po miastach i [innych] miejscach[760].

Dyrektorem Stowarzyszenia ma być kapłan poważny wiekiem i świętością życia.

Jednej lub kilku pobożnym niewiastom z każdej parafii powierza się stanowisko prokuratorek Stowarzyszenia, z których jedna jest dyrektorką, druga jej zastępczynią.

Dyrektor, prokuratorki i członkinie zmierzające do wzniosłego celu Stowarzyszenia stanowią złożoną z nich całą wspólnotę moralną (corpo morale).

[298a] O dyrektorze i jego obowiązkach

Ksiądz dyrektor dostaje nominację od prokuratora deputowanego do szerzenia zbożnych dzieł danego miasta, a zatwierdzenie od rektora prokury. Gdy chodzi o założenie Stowarzyszenia w miejscowości, w której go jeszcze nie ma, rektor i deputowany prokurator danej prokury oraz dyrektor tegoż Stowarzyszenia mają z całą miłością i gorliwością zachęcać do publicznych i prywatnych gorących modłów, w rodzinach, we wszelkiego rodzaju wspólnotach, jak i w kościołach,

[759] Prokura IV. Zob. Wyb. I nr [189] nn s. 290 nn.

[760] „Prokurator ten ma się zajmować wszystkimi dziełami miłości i gorliwości, które istnieją już w danym mieście czy miejscowości, a z natury swej nie wchodzą w zakres działalności innego prokuratora. Dziełami takimi są… pobożne stowarzyszenia i zjednoczenia…” (Tamże, s. 290).