Strona 425

Tom III

cierpliwością i naprawdę przemyślną miłością, by przekonać ją, co jest dla niej naprawdę korzystne, a ona mimo to uparłaby się w niepoważnym swym mniemaniu, Zarząd Pobożnego Domu, by nie dać się w żaden sposób wciągnąć do współdziałania przy tym związku skazanym na ruinę, usunie dziewczynę z Pobożnego Domu, przekazując ją jej krewnym lub tym, na których spoczywa obowiązek opieki.

Jest rzeczą niezbędną wierne przestrzeganie tych przepisów w każdym z ich punktów, by do Zarządu Pobożnego Domu nie zakradła się opieszałość w dziedzinie dostępnej powstawaniu nieporządków bez liku.

[285f] Ponieważ jednak zarząd tej zbożnej Instytucji przyjmuje miłość za fundament [działania], przeto, gdy nie da się dokonać dobra w tak wysokim stopniu, jaki jest konieczny, by ono było najdoskonalsze, przemyślna miłość nakazuje, aby przynajmniej nie dopuścić do zła większego.

Toteż dla udaremnienia większego zła zwierzchnik Pobożnego Domu pomyśli o tym, by znalazła się jakaś osoba zacna, bogobojna i doświadczona, która roztoczyłaby opiekę nad wydaloną z Pobożnego Domu dziewczyną dla wspomagania jej wedle możności w tym, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć złe strony zawieranego małżeństwa.

6) Trzeba będzie przygotowywać w porę posagi dla dziewcząt na wydaniu, a w większej jeszcze mierze dla ewentualnych kandydatek do klasztoru, gdyż z nimi wiążą się większe wydatki. O te posagi należy się starać we wszystkich pobożnych ośrodkach, które czy z samego ustanowienia, czy ze zwyczaju, czy z jakiegokolwiek innego tytułu zwykły w tym pomagać. W całości jednak należy postępować zgodnie z myślą tych, co same posagi fundują[734].

[286] O powinnościach poszczególnych członków kierowniczego Zespołu zewnętrznego Zarządu[735].

Artykuł 1. — O zwierzchniku Zwierzchnik Pobożnego Domu ma przewodniczyć i troszczyć się o cały wewnętrzny Zarząd takiegoż Domu, a za pośrednictwem osobistego działania wszystkich pozostałych członków kierowniczego Zespołu ma czuwać, kierować i wspierać wszystko to, co dotyczy zewnętrznego zarządu tychże Pobożnych Domów. Dlatego:

[286a] 1. Powinien wyprzedzać wszystkich w wykazywaniu się duchem prawdziwej miłości i autentycznej gorliwości chrześcijańskiej, który to duch ma ożywiać również wszystkich pozostałych pobożnych i pełnych miłości współpracowników.

2. Aby mógł dawać takie dowody, ma być pierwszym w świeceniu przykładem męstwa w znoszeniu i opanowywaniu się w obliczu wszelkich sprzeciwów, prześladowań i trudności, jakie zwykły powstawać

[734] Przekład tekstu kopii z 1848, OOCC VI 434—451.

[735] Przytaczamy tu tylko art. 1-2 rozdziału czwartego I części o zarządzie zewnętrznym, OOCC VI 463—467.