Strona 424

Tom III

Ma się też mieć na uwadze, by nie była zbyt słabego zdrowia; dlatego potrzebne jest zaświadczenie lekarza co do zdrowia wymaganego w takim stanie.

[285c] Zwierzchnik prócz tego obowiązany jest znać dobrze i wszechstronnie młodzieńca ubiegającego się o rękę dziewczyny. Jeżeli [stwierdzi, że] nie jest [on] dostatecznie pouczony o prawdach wiary, o wszystkich obowiązkach chrześcijańskich, w szczególności o świętości sakramentu małżeństwa, o obowiązkach stanu ciążących na ojcu rodziny i o wszystkich innych [cechach] wymaganych od prawdziwego małżonka i ojca chrześcijańskiej rodziny, to postara się o to, by był w pełni i wystarczająco pouczony, jeżeli zajdzie potrzeba — również i przez czas dłuższy. Jeżeli nie miał zwyczaju przystępować częściej do sakramentów świętych, doprowadzi go w tym czasie do tego i postara się, by młodzieniec przynajmniej raz w miesiącu wykazał się zaświadczeniem właściwego spowiednika o odbywanej spowiedzi tygodniowej lub co najmniej dwutygodniowej. A co do reszty prowadzenia się w życiu zwierzchnik ma się dobrze upewnić, czy młodzieniec rzeczywiście postępuje we wszystkim jako budujący i prawdziwie dobry katolik.

Jest też wymagane, aby młodzieniec odznaczał się taką mądrością, która pozwoliłaby mu pokierować dobrze młodą kobietą i wypełnić dokładnie obowiązki ojca rodziny; by przemyślnością swego zawodu mógł pokrywać wydatki zgodnie z wymogami swego stanu, zakładając i to, że po pewnym czasie przyjdzie potomstwo; by obdarzony był dobrym zdrowiem i dostatecznymi siłami, by więc wolny był od częstych słabości; by — dalej, nie był skory do kolegowania się z rozrzutnymi młodzieńcami, do nawiedzania karczem i miejsc [podejrzanych] gier, by nie oddawał się nałogowi hazardu, by był umiarkowany w jedzeniu, a więcej jeszcze w używaniu wina, by wieczorami wracał zaraz do domu — oto jakby garść dowodów na uczciwość życia.

[285d] I tak po chrześcijańskim przygotowaniu obydwojga, po utrwaleniu obopólnej woli i po załatwieniu wszystkich innych spraw [związanych ze zmianą] stanu — a wszystko w największej dyskrecji, tak aby wspólnocie Pobożnego Domu ani przedtem, ani potem nie było wiadome, w jakim celu dziewczyna tenże Dom opuszcza — w ostatnie osiem lub dziesięć dni przed przystąpieniem do sakramentu [małżeństwa] dziewczyna odprawi rekolekcje albo w odizolowanej części Pobożnego Domu, albo poza nim w innym miejscu; podobnie i młodzieniec uczyni to samo w jakimś domu rekolekcyjnym.

[285e] Oto zasady, jakich jak najdokładniej przestrzegać należy, kiedy któraś z dziewcząt ujawni powołanie do tego stanu. I gdyby się znalazła któraś, albo młodzieniec, albo jedno i drugie, które mimo że brak im danych opisanych w tym artykule i wyliczonych w niniejszym regulaminie, chciała mimo wszystko, idąc za swym widzimisię, wstąpić w związek małżeński, to po uczynieniu wszystkiego z wielką