Strona 421

Tom III

by jako taki odpowiedzieć mógł wzniosłym tegoż Zjednoczenia celom, a nie być winnym zgubnych następstw spowodowanych najmniejszym nawet zaniedbaniem.

[283] Część pierwsza [dyspozycji] o zarządzie zewnętrznym[733]

Zadania Zarządu zewnętrznego w Pia Casa

[283a] 1. Zarząd zewnętrzny powinien czuwać nad tym, by pobożny Instytut czy to przez wieczyste dochody, czy przez ustalane subsydia miesięczne miał zapewnione dostateczne środki do pełnego utrzymania i do pokrywania innych wydatków niezbędnych dla wspólnoty.

2. Powinien podtrzymywać ducha i naturę tej świętej Instytucji, jaka zgodnie z założeniami pobożnego Zjednoczenia wymaga: po pierwsze, by wszystkie różnego rodzaju artykuły spożywcze, wszystkie przedmioty dotyczące odzieży i umeblowania, jakie tylko poprzez charytatywną przemyślność prokuratorów i prokuratorek pobożnego Domu da się uzyskać na drodze ofiar płynących z miłości, mają być zdobywane tą to właśnie drogą. Po wtóre, że wszelki wkład jakiegokolwiek rodzaju czy zawodu, jednorazowy czy powtarzany, trwający przez czas krótki czy długi, ma być podejmowany przez miłosierne osoby agregowane do Zjednoczenia pobożnego; agregowane zaś mają być te, które poznano już jako nadające się do tego, nie skazane [przez ubóstwo] na czerpanie zysków z takiego wkładu, bo wszystko to ma być wykonywane z miłości bez jakichkolwiek zysków czy [oczekiwanych] darów.

[283b] 3. Ma starać się o zakupy w odpowiednim czasie i w okolicznościach jak najkorzystniejszych dla zaopatrzenia się w artykuły spożywcze, w wino, odzież, przedmioty i ruchomości jakiegokolwiek rodzaju, jakie niezbędne są dla wspólnoty.

4. Ma utrzymywać stale gotowe do wspólnotowego użytku meble, łóżka, zapasy odzieży, refektarz, żywność i wszystko inne: proste, skromne i ubogie. I wszyscy ci, którzy w jakimkolwiek czasie, obecnym czy przyszłym, będąc na kierowniczych stanowiskach nie przestrzegaliby stanowczo tego przepisu, staliby się sprawcami upadku tej świętej Instytucji, a jednocześnie stanowiliby obelgę dla Boskiej Opatrzności; byłoby bowiem jakby bezczelnym przeciwstawianiem się Opatrzności, gdyby coś takiego czynili ci, których sama Opatrzność dla celów godnych siebie postawiła na [zastępczym] niższym miejscu.

[283c] 5. Aby na [glebę] wspólnoty nie padło śmiercionośne nasienie, tworzące powolutku niemal konieczność wprowadzenia stylu życia wyższego od sposobu życia ludzi ubogich, należy przestrzegać jako nienaruszalnej zasady niedopuszczania żadnej takiej [nowości] z okazji przyjmowania dziewczyny, jeżeli nie zachodzą wszystkie warunki ustalone dla przyjmowania kandydatek. I zwraca się uwagę, że nieprzestrzeganie warunku wymagającego pełnego zdrowia i sił fizycznych,

[733] Jest to dalsza część Działu I. Zob. nr [282].