Strona 418

Tom III

i pobożne Zjednoczenie zabierały się do zakładania innych podobnych Domów miłosierdzia z tym samym regulaminem i poza Rzymem.

[281b] Aby zatem wszystkie Domy Miłosierdzia, które już istnieją i — jeżeli spodoba się Bogu — powstaną jeszcze gdziekolwiek za sprawą naszej Kongregacji przy współudziale pobożnego Zjednoczenia, mogły się utrwalać w tym samym duchu i aby we wszystkim i dla wszystkiego mogły odpowiadać podobnie świętym celom tej Instytucji, ustalony został jeden i ten sam regulamin, który pod każdym względem ma być zachowywany w sposób nienaruszony. Sam tylko Przełożony całej Kongregacji[728] razem z generalną Konsultą Rzymską jest upoważniony do wprowadzania dodatków i do zatwierdzania wszystkiego, co w różnych okolicznościach innych miejsc i ludów uzna się za niezbędne czy wskazane dla prawdziwego pożytku Instytutu.

Tak samo jeden tylko Przełożony całej Kongregacji wraz z Generalną Konsultą ma władzę, po dokładnym zbadaniu rzeczy, orzec, czy z uwagi na okoliczności czasu czy miejsca, jakiegoś przepisu regulaminu nie da się zachować.

Dział pierwszy

[282] O celu oraz o zewnętrznym zarządzie Instytutu[729]

[282a] Artykuł l

O podwójnym najbliższym celu instytucji pobożnych Domów Miłosierdzia.

Dwa są bezpośrednie cele instytucji pobożnych Domów Miłosierdzia[730] : pierwszym jest religijne i obywatelskie wychowanie biednych porzuconych dziewcząt, drugim — stworzenie wspólnot, które oddawałyby się całkowicie modlitwie, a częściowo pracom dla wspomagania ewangelicznych inicjatyw Kongregacji i pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Prace te mają być prowadzone pod kierunkiem miejscowego przełożonego ustronia księży naszej Kongregacji, a w miejscach, gdzie nie ma żadnego ze świętych ustroni, przełożony całej Kongregacji może upoważnić kogoś rozsądnego i dyskretnego, by tymi pracami kierował.

Powiedziano „częściowo”, gdyż przez ową pracę trzeba będzie zdobywać i środki utrzymania dla same j że wspólnoty[731].

[282b] Zarząd i tryb życia pobożnego Domu Miłosierdzia

Artykuł 2

Kongregacja i Zjednoczenie już z samego założenia swego ma za cel wzywanie wszystkich wiernych obojga płci, bez względu na ich

[728] Mowa tu o Przełożonym Generalnym dzisiejszego SAC.

[729] Tekst wedł. OOCC VI 436—451.

[730] Zob. przyp. 267, akapit drugi.

[731] Opuszczono tu widniejący w I wersji napis: „Podstawa, czyli fundament Zarządu Pobożnego Domu” (OOCC VI 253).