Strona 408

Tom III

4. Nastąpi rozmyślanie o jednej z prawd wiecznych, a wreszcie udzieli się błogosławieństwa Najśw. Sakramentem.

[279g] Niezbędne uwagi

1. Kilku kapłanów i kleryków będzie do dyspozycji pobożnego ćwiczenia co wieczór.

2. Spośród nich:

Jeden w święta uczyć będzie katechizmu.

Inny wieczorem w niedzielę wygłosi wykład z dziedziny moralności.

Inny w pierwszą sobotę każdego miesiąca i w następującą po niej niedzielę wygłaszać będzie krótkie przemówienia (feruorini), itd.

Inny podejmie się głoszenia kazań w święta Najśw. Maryi, św. Michała Archanioła, świętych Piotra i Pawła, św. Franciszka Ksawerego, w Miesiącu Maryi oraz w niedziele św. Alojzego Gonzagi.

Inny zajmie się nauką katechizmu w dni ćwiczeń, a inny — głoszeniem kazań w te dni o prawdach wiecznych.

Inni niech będą gotowi słuchać spowiedzi co wieczór.

(W ogólności potrzeba sześciu kaznodziejów).

[279h] 3. Każdy kapłan, rozumie się kaznodzieja, niech przygotuje sobie powoli kurs nauki katechizmu, szereg kazań, itd., i niech sobie przysposobi jednego czy dwóch uczniów spośród kleryków bliskich już święceń wyższych.

Gdyby liczba kaznodziejów była niniejsza niż ta, jaka jest wymagana, każdemu przydzieli się podwójny obowiązek.

Jeśli zaś ich liczba będzie większa, czego można się spodziewać, i jeśli ten czy ów z kaznodziejów zgodzi się na przyjęcie kilku funkcji, można przeznaczyć jednego do głoszenia w niedziele konferencji dla więźniów, drugiego do wykonywania tej funkcji dla żołnierzy, innego do nauczania podrzutków, jeszcze innego — dla sierot, wreszcie jeszcze innego przeznaczyć dla dziewcząt uczęszczających do szkół Maestre Pie[687].

[279 i] Dwaj lub trzej kapłani poświęcą się nauczaniu po parafiach chłopców mających przystąpić do I Komunii, a ta urządzana będzie uroczyście wyłączne w kościele… z gorącymi przemówieniami (fenorini), pobożnymi pieśniami, itd.

Jeden kapłan wraz z dwoma agregowanymi we wszystkie piątki odwiedzać będzie chorych w szpitalu albo, gdyby mieli przeszkodę z powodu pracy czy piastowanego urzędu, w dni świąteczne.

Kiedy ktoś zapisze się do tego zbożnego dzieła, wyciągnie z urny imię Świętego, którego obierze za swego szczególnego opiekuna przed Bogiem na cały czas swego życia; z innej zaś urny wyciągnie jakieś zdanie zaczerpnięte z Pisma św. lub z Ojców świętych, czyniąc z niego przedmiot ciągłego rozważania i stosowania w praktyce.

[687] Jest tu mowa o Maestre Pie, które założone zostały w Viterbo w 1685 roku przez Błog. Różę Venerini (1656—1728).