Strona 403

Tom III

W Rzymie zaś można by zarządzić, aby w parafiach zakonnych niewielkie te procesje składały się z członków zakonnej wspólnoty, a w parafiach prowadzonych przez księży świeckich — z członków kolegiów czy seminariów, a przy tym, aby kapłan czy nawet prałat niósł rozwiniętą chorągiewkę wyobrażającą jedną z najistotniejszych tajemnic wiary oraz by w procesji szli dwaj członkowie Zakonu Maltańskiego lub Kawalerzy Orderu Świętego Grzegorza[671].

[278b] Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego[672] gotowe jest własnym kosztem sporządzić potrzebne sztandary z wizerunkiem zatwierdzonym przez kościelnego przełożonego oraz zapraszać kolegia i seminaria do udziału w procesjach.

Aby ułatwić wprowadzenie nauczania religii, można by Wielebnym Proboszczom dać tajną instrukcję, aby w określonym czasie, przy zachowaniu pełnej dyskrecji, przesłali kościelnemu przełożonemu spis z wyszczególnieniem imion i nazwisk, stanowiska, dokładnego adresu, wieku i miejsca urodzenia wszystkich prałatów wyróżnionych prawem noszenia mantelety i mantelony[673] , księży, kleryków o wyższych i niższych święceniach, wszystkich książąt, baronów, margrabiów, kawalerów, hrabiów, księżnych, itd. itd., oraz więcej niż dwanaście jakichś pań czy niewiast [powiedzmy] „w wieku kanonicznym”[674] i tyluż zacnych mężów, z podaniem ich zawodu lub urzędu.

[278c] Na podstawie tych danych zwierzchnik kościelny, zasiągnąwszy poufnie dokładniejszych informacji o poszczególnych osobach, do swej rezydencji w dniu przez siebie obranym zaprosi osobno przedstawicieli odrębnych grup społecznych, zachęci do tej dobrej inicjatywy, przedstawi swe plany i zaproponuje podjęcie zadań, jakimi ich zaszczyca.

Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego gotowe jest spełnić każde zarządzenie Ordynariusza dotyczące poufnego sporządzania do wysyłki takich biletów podpisywanych później przez Ordynariusza; jest też gotowe wykonać wszelkie inne jego zlecenia.

Skoro jest mowa o nauczaniu w samym Rzymie, byłoby wielkim zaniedbaniem pominięcie tej nauki w jego okolicach. I w tych miejscowościach należy spieszyć z pomocą, a Pobożne Zjednoczenie gotowe jest do współpracy i na tym polu

[671] Order ustanowiony w roku 1831 przez Grzegorza XVI.

[672] Jest to pełny tytuł Zjednoczenia — widać i z tego, że Pismo powstało przed zamachem na Dzieło Pallottiego.

[673] Opis dokładny podaje pod tymi hasłami Enciclopedia Cattolica.

[674] W przybliżeniu kobiety po 45 roku życia.