Strona 401

Tom III

[277b] We wszystkich parafiach wprowadzić nauczanie religii według metody św. Karola[664] , z całą kościelną okazałością, na jaką bardziej niż inne [Kościoły] może zdobyć się Kościół Rzymu.

Każdy duchowny piastujący pierwszą z kościelnych godności[665] może nadzorować kilka parafii, udając się kolejno, bez przerwy, co niedzielę do innej parafii: tu ma być w czasie nauki, sprawdzając, czy przepisanego regulaminu przestrzega się dokładnie. Może według swego uznania przeprowadzić sam naukę katechizmu oraz zadawać pytania raz w jednym, drugi raz w innym kościele.

[277c] W kościele należy na głównym miejscu przygotować osobne krzesło, aby podkreślić godność danej osoby, albowiem w duchu czci religijnej godzi się w sposób pobożny podkreślać splendor, ażeby osiągnąć pożądany skutek.

Kiedy kardynał przybywa w tym celu do parafii, ma się tam zawsze znajdować jeden z prałatów, by dopilnować wszystkiego, gdy purpurat udaje się do innej parafii.

Naczelne stanowiska kierownicze wśród mężczyzn zajmować mają rzymscy książęta i przedstawiciele szlachty, a wśród niewiast — księżniczki i [inne] panie.

Nauki dla różnych ugrupowań męskich prowadzi duchowieństwo świeckie i zakonne oraz klerycy w dojrzałym wieku, a w razie potrzeby — wybrane osoby świeckie; naukę dla grup żeńskich prowadzą panie — niewiasty w dojrzałym wieku, a w razie potrzeby i panny na wydaniu.

Należy obmyślić godny jakiś sposób urządzania procesji w poszczególnych parafiach w celu zapraszania wszystkich na naukę.

Aby to zapraszanie było skuteczne, należy je powierzać takim osobom, które miłością swą zachęcą najbardziej nawet opornych.

[277d] Uwaga: Byłoby niemałą podnietą do uczęszczania na naukę nie tylko dla dziatwy, ale i dorosłych, gdyby zarządzono, że uczęszczającym na nauki, a później proszącym o świadectwo moralności wielebni proboszczowie wydawać będą zaświadczenie o uczęszczaniu na te nauki. Należałoby też [wydać zarządzenie], by w ministerstwach (dicasteri), urzędach, trybunałach, kasach oszczędności[666], przy uzyskiwaniu stanowisk prawo pierwszeństwa (caeteris paribus)[667] przyznawano

[664] Karol Boromeusz (1538—1584), kardynał i arcybiskup Mediolanu, zaliczony w poczet Świętych w roku 1610.

[665] Chodzi tu najprawdopodobniej o godność kardynalską.

[666] Z tej wzmianki o kasach oszczędności należy wyciągnąć wniosek, że Pismo niniejsze powstało po 1836 roku; w tyrn bowiem roku w Państwie Kościelnym pojawiają się pierwsze tego rodzaju kasy.

[667] Przy równości pod innymi względami.