Strona 397

Tom III

nie znajdujesz się w liczbie ubogich tego świata, wiedz o tym, mój synu, iż nie oznacza to, by niebo było dla ciebie zamknięte. Albowiem Boski mój Syn nie powiedział: „Błogosławieni ubodzy”, lecz: „Błogosławieni [ubodzy] duchem”, co oznacza tych, którzy nie przywiązali się do dóbr doczesnych. Chcę zatem, byś zrozumiał, że nawet pośród bogactw możesz żyć w oderwaniu od świata. To prawda, że będziesz miał więcej trudności, by zachować taki stan ducha, ale będziesz też miał więcej okazji do zasługi. Pragnę przeto, mój synu, abyś czuwał gorliwie nad tym, by nie posiadać i nie nabywać nic takiego, co by się sprzeciwiało prawu sprawiedliwości Bożej i prawu natury. Korzystaj z dóbr doczesnych w sposób dozwolony przez prawo Boskiej Opatrzności, która jednym daje więcej, a drugim mniej.

Bądź posłuszny Panu wszechrzeczy, który kazał, aby wszystko to, co zostaje po zaspokojeniu niezbędnych naszych potrzeb, było rozdawane ubogim; nie wolno zaś tego obracać na zaspokojenie grzesznych naszych zachcianek i namiętności. W ten sposób nie utracisz skarbów ubóstwa Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, stał się ubogim, abyś mógł osiągnąć wieczyste bogactwa nieba. Święty Paweł, Apostoł Syna mego, pisze w ten sposób o tym w Liście do Koryntian: „Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście wy ubóstwem Jego bogatymi się stali” [2 Kor 8, 9). Pamiętaj, synu, że jeśli w przeszłości zgrzeszyłeś, czy to szemrząc obraźliwie na Opatrzność Boską będąc w ubóstwie, czy też nadużywając bogactw, gdy w nie obfitujesz — nie upadaj na duchu. Żałuj za swe błędy, proś mnie o pomoc z ufnością, ja zaś wspomogę cię, jako Matka Miłosierdzia.

[274d] W hołdzie Maryi

Uczcij mnie w sposób następujący: zastanów się dobrze nad samym sobą i jeżeli spostrzeżesz, że jakieś ziemskie uczucie owładnęło zbytnio twym sercem, staraj się zaraz uwolnić całkowicie od niego.

8. [REGULAMIN ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO][656]

(Dod. do Miesiąc Maj dla wiernych; data: 1833. według wyd. z 1852)[657]

[275] Regulamin życia chrześcijańskiego

[275a] I. Każdego dnia

Rano wstawszy z łóżka (po siedmiu mniej więcej godzinach spoczynku) uklęknąć przed krzyżem lub innym [świętym] wizerunkiem i wzbudzać podane niżej akty[658].

[656] Ten regulamin dla wiernych w ogólności, różni się od zamieszczonego w Wyb. I s. 213—214, a przeznaczonego dla członków Zjednoczenia.

[657] Jest to przekład ks. J. Wróbla dokonany według wydania Miesiąca dla wiernych z roku 1852.

[658] Akty te podajemy w nrze [276].