Strona 383

Tom III

z Tobą, o Jezu, racz je na stałe zanurzyć w Najdroższej Krwi Twojej, zamknij je w rozpłomienionym Sercu Twoim i w naj czystszym Sercu Maryi Dziewicy i Matki Twojej. A ja, z pochyloną twarzą ku ziemi, pełen zwątpienia w siebie samego, lecz z pełną do Ciebie ufnością, jestem pewny, że otrzymam przebaczenie nie tylko wszystkich mych przeszłych niegodziwości, lecz także wybaczenie odwagi, z jaką Ci te Reguły poświęcam.

[269i] O nabożeństwie do Najśw. Maryi Panny

Bracia moi i Mistrzowie, powinniśmy żywić takie nabożeństwo do naszej więcej niż najukochańszej Matki Maryi, byśmy przy pomocy czynów i słów byli najbardziej żarliwymi apostołami nie tylko Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, ale też Jego i naszej Matki Maryi [por. J 19, 26-27]. Jeżeli jesteśmy synami i Apostołami Najśw. Maryi Panny, to winniśmy dążyć do takiej w Niej przemiany, by w sercu naszym, po Jezusie Chrystusie, znajdowała się Ona, by wewnętrzne poruszenia nasze, słowa i spojrzenia, nasze kroki i wszystkie nasze czyny kierowały się ku Maryi. Mamy być przekonani, że prawdziwy czciciel Najśw. Maryi Panny nie tylko osiągnie zbawienie, ale że dzięki Jej wstawiennictwu stanie się też wielkim Świętym i że świętość jego wzrastać będzie z dnia na dzień. Dlatego też jak naj troskliwiej starajmy się szerzyć chwałę Maryi.

Chwała Maryi, to nie wysychające źródło[613] [por. Syr 24, 6; J 4, 14], z którego do serc wszystkich płynie taka miłość, że dzięki niej można — gdyby to było możliwe — nieskończenie miłować naszą więcej niż najukochańszą Matkę, Panią i Królową Maryję.

5. [REGULAMIN DLA KONFERENCJI RELIGIJNYCH][614]

(OOCC V 501—517; data: po 20 VIII 1817)[615]

Regulamin konferencji duchownych

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia Amen [por. Ga 8, 18].

[270] Do wiernych [przynależnych do] Jezusa Chrystusa:

[270a] Nikt w sposób uzasadniony nie może podawać w wątpliwość tego, że konferencje duchowne są niezmiernie pożyteczne dla zdobywania doskonałości ewangelicznej. Aby się przekonać o ich prawdziwym pożytku, wystarczy zwrócić uwagę, że z tego rodzaju konferencji duchownych dusze odnosiły tak wielkie owoce, iż nie tylko — że tak powiem

[613] „Chwała Maryi to nie wysychające źródło” — dod. póżn.

[614] Tekst Pallottiego o 25 stronach przepisany nieznaną ręką. Warto zwrócić uwagę, że ten Regulamin układa Pallotti nie będąc jeszcze kapłanem. Do tematu wróci później. Zob. nr [318].

[615] Opuszczamy inicjały haseł. Zob. póz. 4, s. 343.