Strona 382

Tom III

Przypomnienie

Należy się starać, aby we wszystkich domach oraz w innych stosownych miejscach były poumieszczane wielkie napisy: „Bóg mnie widzi” i „Wieczność”[608] Słowa te szerzyć będą nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszej[609] nabożeństwo do św. Józefa i całej Świętej Rodziny[610] , do św. Jana Chrzciciela, do Aniołów Stróżów i do całej Wspólnoty Niebiańskiej.

Rozdział o rozczarowaniach duchowych

Niech każdy nosi na sobie krucyfiks, aby przez łatwiejsze budzenie pamięci mógł go stale mieć wyrytym w sercu.

O wspomaganiu dusz czyśćcowych O duchu pokuty O czci wobec tajemnic Bożych

Niech będą najmniejszymi, i jeszcze więcej.

Niech się starają o upomnienie braterskie: Nakazał Pan troszczyć się o bliźnich [por. Syr 17, 14].

Każdy starać się będzie o wężową roztropność i gołębią prostotę [por. Mt 10, 16].

Świadczyć jałmużnę i nieść pomoc biedaczkom.

[269h] Oświadczenie Autora

O Najmiłościwszy Ojcze, Boże Jeden w Trzech Osobach, i Boski Odkupicielu, Jezu Chryste Ukrzyżowany, oto ja, najbardziej niewdzięczne stworzenie, pogrążony w rozpamiętywaniu własnej niegodziwości, ufny jednak w Twą dobroć i miłosierdzie[611] , Tobie poświęcam te Reguły, by Twoi wierni słudzy, a mistrzowie moi, pełnili je z najwyższą doskonałością, a ku mojemu zawstydzeniu[612]. A ofiaruję Ci je w każdym momencie przez ręce św. Józefa, św. Jana Chrzciciela, św. Apostołów i wszystkich założycieli zakonów, słowem, przez ręce całej Wspólnoty Niebios.

Aby zaś te Reguły przeniknęły do serc wszystkich wiernych, pobudzając ich do życia według ewangelicznej doskonałości i we współukrzyżowaniu

[608] Następują cztery czyste strony, a potem dwie stanowiące jakby szkicowy projekt do opracowania szczegółowszego. Zob. Moccia, V 444 nota 1

[609] „szerzyć będą…. Przenajświętszej” — dod. późn.

[610] „i całej Świętej Rodziny” — dod. późn.

[611] „pogrążony… i miłosierdzie” — dod. późn.

[612] „a ku mojemu zawstydzeniu” — dod. późn.