Strona 378

Tom III

[268g] 17. Po Komunii generalnej w czasie misji należy na przemian z ludem odmawiać modlitwę przed Ukrzyżowanym Zbawicielem, z którą łączy się odpust zupełny z uwolnieniem jednej duszy czyśćcowej. Modlitwa brzmi jak następuje…[598]

18. W pisaniu, działaniu, itd. należy pamiętać o duchu pierwszych chrześcijan; trzeba też mówić, że misjonarze w obcych krajach podziwiają niewiernych, jak [gorliwie] przyjmują [prawdziwą] wiarę

19. Przy każdej drodze należy umieścić krzyż z napisem: Bracie…[599]

4. [SPOSOBY WYKONYWANIA PEWNYCH PRAKTYK POBOŻNYCH][600]

(OOCC V 434—448; data: 1817—1818)[601]

Metoda niektórych praktyk pobożnych. Jezus przemawia do osób duchownych:

[269] Synu, oto jesteś pasterzem, a dusze, które cię otaczają, są owieczkami. Oświecaj więc ich ślepotę światłem mej niebieskiej nauki, broń ich przed kłami drapieżnych wilków, pokrzepiaj ich niemoc sakramentami świętymi. Staraj się, synu mój, by dusze, które powierzyłem twojej czujności, postępowały zawsze ścieżką prostą, wiodącą na Górę świętą, na Górę mego Ojca Niebieskiego, na Górę tłustą, opływającą mlekiem [por. Ps 67,16], na Górę, gdzie Ojciec mój upodobał sobie mieszkanie [por. Kol l, 19], na Górę wreszcie, gdzie znajdują się rozkoszne pokarmy uczty wieczystej [por. J 10, 9][602]. Pomnij, że ja umarłem na krzyżu pod wpływem miłości, która płonie dla nich w mym sercu.

Odwagi, synu, potrzeba ci mego ducha, który jest duchem gorliwości, pokory, łagodności, słodyczy, pokoju, uciszenia, wreszcie duchem najżarliwszej miłości i wzniosłej doskonałości. Powinieneś jednak zdawać sobie sprawę, że ducha mojego nabywa się w skupieniu i na modlitwie. Dlatego unikaj tłumu i niepotrzebnej z ludźmi rozmowy, a szukaj mnie w samotności i w głębi serca swojego. Kiedy bowiem w samotności prosić będziesz mego Niebieskiego Ojca, ja przemawiać będę do ducha twego i zstąpi na ciebie pełnia mych darów.

[598] Nie podano tekstu modlitwy zaczynającej się od słów: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim…

[599] Na tym tekst się urywa, i nie wiadomo, jakie brzmienie miał mieć ten napis.

[600] Jest to autograf Pallottiego. Plik liczący 18 stron ma 5 stron czystych.

[601] Inicjały haseł, jak podane wyżej w póz. 4, opuszczamy tutaj.

[602] Wyrażenie typowe dla św. Jana od Krzyża.