Strona 362

Tom III

Wszystkie szkoły zakłada się pod najdostojniejszym wezwaniem Najśw. Sakramentu, pod patronatem Niepokalanej Maryi, Matki Miłosierdzia, i św. Józefa, najczystszego Jej Oblubieńca, św. Alojzego Gonzagi i św. Róży z Viterbo, szczególnej Patronki młodzieży żeńskiej, oraz jakiegoś Świętego, stosownie do istniejącej w danym miejscu praktyki pobożnej.

2. Na widocznych dla wszystkich miejscach należy umieścić następujące, czytelnie wypisane zdania:

BÓG NAS WIDZI. WIECZNOŚĆ

Prócz obrazu Najśw. Maryi Panny zawiesić należy rzeźbiony wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego i jednego ze świętych Protektorów[534].

[263c] 3. Wszystkie dziewczynki przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły mają się pozdrawiać słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — Na wieki wieków (Za każdorazowe odmówienie tego pozdrowienia — sto dni odpustu nadanego przez Sykstusa V[535] 11 VII 1587).

4. Przychodząc do szkoły, przed zajęciem miejsca, oraz przed odejściem do domu wszystkie dziewczęta, klęcząc, odmówią jedno „Zdrowaś Maryjo” i Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny. Następnie poproszą Jezusa i Maryje o błogosławieństwo, odmawiając: Wraz ze swym Boskim Dzieciątkiem niech nas błogosławi Panna Maryja.

5. Codziennie rano Panie Nauczycielki o określonej godzinie odprawią wraz z uczennicami rozmyślanie przynajmniej przez kwadrans, posługując się przy tym odpowiednią książką.

[263d] 6. Rankiem co pół godziny odmawiać się będzie następujący akt strzelisty: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Jezusa Chrystusa na odpuszczenie mych grzechów i na potrzeby Kościoła świętego [536].

7. W ciągu dnia po obiedzie trwa przez osiem do dziesięciu minut czytanie duchowne z życiorysu jakiegoś Świętego odpowiadającego wiekowi i [innym] warunkom szkolnej młodzieży, albo Dziennik duchowny[537].

8. Co pół godziny, również po obiedzie, odmawiać się będzie jeden z następujących aktów strzelistych:

1) Jezu, Józefie i Maryjo, wraz z sercem oddaję Wam duszę moją.

2) Jezu, Józefie i Maryjo, bądźcie przy mnie w chwili Śmierci.

[534] Od „Prócz obrazu…” do końca akapitu dodano później.

[535] Sykstus V (Felice Paretti), papież od 1585 do 1590, był uprzednio generalnym Prokuratorem Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą przy kościele San Salvatore in Onda przy via Pettinari w Rzymie. Budynki wraz z tym kościołem przeszły w roku 1847 na własność SAC. Zob. Wyb. U nr [51] póz. 26.

[536] Opuszczamy znów wzmiankę o odpustach przyznanych przez Sykstusa V.

[537] Zob. przypis 69.