Strona 361

Tom III

egzorty jakiś przykład wzięty z życia Najśw. Maryi Panny, podając w zakończeniu odpowiednie uwagi moralne.

Studenci zaś świętej teologii mają kolejno w każdym tygodniu prowadzić krótką naukę katechizmu, czy też objaśniać naukę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszyscy wreszcie studenci, zarówno studiujący retorykę i filozofię, jak i świętą teologię, powinni we wszystkie dni świąteczne w parafiach czy parafii Rzymu nauczać prawd wiary chrześcijańskiej, stosownie do swych zdolności, pod kontrolą przełożonych, by nie głoszono błędów.

Uwaga: Mianem studentów retoryki, filozofii i świętej teologii obejmuje się tu nie tylko młodzieńców przebywających stale w Seminarium, ale i tych, którzy mieszkają w domu rodzinnym czy własnym.

[262f] Uwaga:[530]

7. [REGULAMIN DLA SZKÓŁ MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ][531]

(OOCC V 528—541; data: 1817—1818)[532]

[263] Regulamin duchowny przeznaczony do stosowania w szkołach dla dziewczynek

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.

Do Pań Nauczycielek Laska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie, o Siostry, rozlana w duszach waszych [por. Rz 5, 5].

[263a] Wychowywanie dziewcząt jest w oczach Bożych wielką sprawą, ale prowadzone ma być z należytą umiejętnością, wytrawną roztropnością, wypróbowaną cierpliwością, głęboką pokorą i żarliwą miłością, bez chęci zysku i bez stronniczości. Należy je rozpoczynać i prowadzić pamiętając o modlitwie i dobrej intencji, która nie ma na względzie nic innego, jak tylko chwałę Boga i zbawienie dusz ku większej Jego chwale. Aby jednak tak było, dusze wasze, o Siostry w Ukrzyżowanym Chrystusie, muszą być przyozdobione wspomnianymi cnotami, które przy pomocy łaski Bożej musicie coraz bardziej rozwijać i należycie wykorzystywać w pracy nad wychowywaniem powierzonej waszej pieczy młodzieży żeńskiej.

[263b] Regulamin duchowny[533]

[530] Z powodów podanych wyżej opuszczamy zestaw odpustów za te modlitwy, wyliczonych w nocie.

[531] Regulamin w autografie Pallottiego zawiera 12 stron, bez daty, przyjmuje się, że pochodzi z lat 1817—1818.

[532] Opuszczamy inicjały umieszczone podobnie jak na początku póz. 4.

[533] Co do tych religijnych wskazówek por. drugą część przypisu 65.