Strona 360

Tom III

odmawia razem powyższe akty strzeliste, 300 dni odpustu, a 100 dni za odmówienie jednego z nich. Odpusty te można ofiarować na rzecz dusz czyśćcowych.

[262c] 5. Szanowni nauczyciele będą łaskawi po odczytaniu punktów rozmyślania rano i po zakończeniu czytania duchownego po południu, zachęcać chłopców w szkole do krótkiej pobożnej refleksji. związanej z rozmyślaniem i czytaniem duchownym, biorąc przy tym pod uwagę ich wiek i [inne] warunki.

6. Codziennie przed zakończeniem nauki, a po odmówieniu zwykłych modlitw, odmawiać się będzie akty uwielbienia Najśw. Imienia Bożego w celu wynagrodzenia Bogu za zniewagi wyrządzane Mu przez bluźnierstwa[528].

Należy tu też zachęcać do odmówienia jednego lub trzech „Zdrowaś Maryjo” i następującego aktu strzelistego: Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny[529].

[262d] 7. We wszystkich niższych klasach należy umieścić na widocznym dla wszystkich miejscu wypisane wyraźnymi znakami następujące zdania:

BÓG NAS WIDZI. WIECZNOŚĆ

a na kursach filozofii i teologii te same zdania po łacinie: DEUS ADEST. AETERNITAS wreszcie we wszystkich klasach, tak wyższych jak niższych, umieścić należy prócz świętego obrazu Najśw. Maryi Panny, Matki Bożej, także wizerunek Pana naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, rzeźbiony jednak, gdyż taki widok pobudza bardziej do współczucia.

8. Gdyby w wyższych klasach filozofii i teologii świętej nie było można zadośćuczynić przepisom objętym numerami l—5, należy przynajmniej starać się o to, aby przy końcu każdego wykładu odmawiany był psalm: Chwalcie Pana wszystkie narody, wystawiajcie Go itd. [Ps 117 (116)].

[262e] 9. Ponieważ wiadomo, że prałaci i biskupi często w diecezjach swych mają bardzo mało sług Pańskiej świątyni, którzy by ożywieni duchem Pana naszego Jezusa Chrystusa łamali chleb niebieskiej nauki i rozdawali go ludowi [por. Mt 14, 13-21], dlatego już od pierwszych lat należy wdrażać młodzież duchowną do sprawowania tej posługi, trzymając się we wszystkich kolegiach następującego sposobu postępowania:

Każdy młody duchowny studiujący retorykę i filozofię powinien kolejno w każdą sobotę w odpowiednim miejscu rozwinąć w formie

[528] Opuszczamy tu pełny tekst tych aktów (znajdują się one w nrze [256e] wraz z informacjami o odnoszących się do nich odpustach, gdyż po reformie indulgencjarnej dyscypliny straciły one swą aktualność.)

[529] Zob. przypis 34.