Strona 359

Tom III

się ich wadzi się ich na nawiedzenie Najśw. Sakramentu, Najśw. Maryi Panny, itd. Należy się też postarać, by nie odprawiać ich samych do domów, Jęcz odprowadzić każdego do jego mieszkania.

6. [REGULAMIN DUCHOWNY DLA SZKÓŁ][523]

(OOCC V 518—527; data: 1817—1818)[524]

[262] Regulamin przeznaczony do stosowania w szkołach. „Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Amen” [Ga 6, 18][525]. [262a] Praktyki religijne do uprawiania w szkołach.

1. Każdego ranka przed rozpoczęciem nauki szkolnej należy odprawić przynajmniej przez kwadrans rozmyślanie, przy czym można się posłużyć odpowiednią książką.

2. Poczynając od rana należy odmawiać co pół godziny akt strzelisty: Ojcze Przedwieczny, ofiarują Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa w intencji odpuszczenia mych grzechów i w intencji potrzeb Kościoła świętego.

Uwaga: Papież Pius VII[526] udzielił sto dni odpustu za każdorazowe odmówienie tego pobożnego aktu strzelistego.

[262b] 3. Również codziennie po obiedzie, przed rozpoczęciem nauki, należy odprawiać przez osiem lub dziesięć minut czytanie duchowne. Czytać się powinno życiorys jakiegoś Świętego, dostosowany do wieku i warunków młodzieży szkolnej, albo też Dziennik duchowny[527]

4. I po obiedzie winno się odmawiać co pół godziny jeden z następujących aktów strzelistych: Jezu, Józefie i Maryjo, bądźcie przy mnie w chwili mej śmierci; Jezu, Józefie i Maryjo, Wam oddają duszą i serce moje; Jezu, Józefie i Maryjo, niech w pokoju z Wami oddam ducha mego.

Uwaga: Jego Świątobliwość Papież Pius VII dekretem swym z 28 IV 1807 roku udzielił każdemu, kto pobożnie i ze skruszonym sercem

[523] Pallotti ma tu na myśli szkoły duchowne, tj. takie, które nazwalibyśmy dziś seminariami niższymi i wyższymi. Skrócony schemat takiego regulaminu zob. OOCC XI 660 nn. To co Pallotti tu napisał (nry [262]—[264]), daje wiele do myślenia człowiekowi żyjącemu w dobie laicyzacji i desakralizacji.

[524] Regulamin pisany nieznaną ręką, zawiera osiem stron, z których druga jest czysta. Data nie oznaczona, ale przyjmuje się, że Pismo pochodzi z podanych lat 1817—1818.

[525] Przed tytułem i po nim umieszczono inicjały podobnie jak w póz. 4., które tu pomijamy.

[526] Pius VII (Barnaba Chiaramonti) kierował Kościołem jako papież od 1800 do 1823.

[527] Mowa tu o czytaniu książki zawierającej przykłady i wypowiedzi z życia Świętych i innych osób rozłożone na poszczególne dni w roku.