Strona 356

Tom III

kwiatki, spisując je na kartce przynoszonej na zebranie Związku, bez podania nazwiska, w celu odczytania którejś z tych myśli ku ogólnemu zbudowaniu; następnie w Zielone Święta lub w główne święta Najśw. Dziewicy spali się je na ogólnym zebraniu lub przy wtórze religijnej pieśni.

2) Każdy chłopiec obowiązany jest unikać publicznych zabaw i towarzystwa kolegów. Nikomu też nie wolno zwierzać się innym ani samemu słuchać zwierzeń oraz okazywać poufałości wyrażanej słowami, trzymaniem się przy chodzeniu za ręce lub pod ramię, itp. Nie wolno też chłopcom zatrzymywać się na ulicy, jeżeli nie znajdują się w towarzystwie swych rodziców.

3) Każdy winien być posłuszny i uległy oraz ma się do wszystkich odnosić z szacunkiem.

4) Jeśli któryś z chłopców nie będzie mógł przybyć na związkowe zebranie, winien poprosić ojca lub matkę, by poszli do dyrektora i podali powód nieobecności. Wreszcie członkom Związku zabrania się przynoszenia z sobą na zebranie lasek, noży czy scyzoryków.

[260e] 6. Nie przestrzegający niniejszych Reguł:

1) Zostaną upomnieni w sposób prywatny; 2) jeśli się nie poprawią, otrzymają na zebraniu związkowym publiczną naganę; 3) gdyby zaś i ta druga nagana nie odniosła skutku, zostaną na zebraniu związkowym ukarani publicznie, z zachowaniem jednak należnej roztropności.

7. Dyrektor i jego asystenci zbierać się będą przynajmniej raz w miesiącu w celu omówienia: 1) należytego przestrzegania Regulaminu związkowego; 2) uchybień popełnianych przez członków, którzy nie sprawują się przykładnie; 3) postępu członków wzorowych.

Uwaga: Byłoby rzeczą chwalebną i wielce zachęcającą, gdyby raz lub dwa razy w roku nagradzano chłopców publicznie na związkowym zebraniu.

[261] Sposób odbywania zebrań związkowych

1. W dniach przeznaczonych na zebrania Związku, o wolnych od nauki, otwiera się oratorium o godzinie 14.30 i zgodnie ze zwyczajem odprawia się półgodzinne czytanie duchowne[511].

Uwaga: Podane tu przepisy należy też stosować w dniach, w których odbywa się nauka.

[261a] 2. O godzinie 15.00, a kiedy jest nauka, to po jej zakończeniu, chłopcy podzieleni na Dziesiątki odprawiają w oratorium krótkie nawiedzenia Najśw. Sakramentu, jeśli się tam znajduje. W związku z tym dyrektor poleca im odmówić głośno jakąś modlitwę. Następnie odmawia się Różaniec o Najśw. Maryi Pannie, Witaj, Królowo[512] z przypadającą

[511] Dokładniejsze szczegóły zob. we wspomnianym schemacie, ∞CC XI 610 nn.

[512] Witaj, Królowo (Salve Regina) — antyfona na cześć NMP odmawia na przez wieki na zakończenie brewiarzowego Oficjum od niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego do soboty przed I niedzielą Adwentu. Antyfona pochodzi z X—XI wieku. Słowa końcowe: O Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo Maria miał dodać św. Bernard z Clairvaux, gdy wracając kiedyś do klasztoru trafił na śpiewaną właśnie przez mnichów antyfoną. O Bernardzie, przypis 165.