Strona 354

Tom III

17. Innych niezbędnych wskazówek stosownie do okoliczności udzielać będą gorliwi dyrektorzy i asystenci.

[259] Krótka uwaga o odpustach dołączonych do modlitw zawartych w tym

Piśmie[503].

5. [ZWIĄZEK ŚWIĘTEGO ALOJZEGO][504]

(OOCC V 489—500; data: 1817—1818)[505]

[260] Reguły i zasady pracy Stowarzyszenia duchownego, czyli związek [pod wezwaniem] św. Alojzego[506]

[260a] Jezus przemawia do serca dyrektora związku:[507] Oto, mój synu, widzę ciebie otoczonym wielkim mnóstwem dusz prostych potrzebujących światła wiecznej prawdy i skierowania na prostą drogę, która wiedzie do mego Niebieskiego Królestwa. Twojej to trosce, synu, powierzam te tak bardzo mi drogie dusze. Wiesz dobrze, że tak bardzo je kocham, iż umarłem za nie na krzyżu; dla nich pozostawiłem swe Ciało na pokarm, a Krew na napój. Odwagi, synu (…) moich darów [jak w nrze [255a]].

[260b] Uwagi

Po dokonaniu pewnych niezbędnych zmian Regulamin Związku może służyć także dla analogicznego Związku dziewcząt.

Wyjąwszy dyrektora do spraw duchowych, którym ma być przykładny i gorliwy kapłan, wszystkie inne osoby pełniące funkcje pomocnicze powinny być tej samej płci.

Podobnie jak za patrona chłopców obiera się św. Alojzego Gonzagę, tak za patronkę dziewcząt obrać można św. Różę z Viterbo[508] , która nie mogąc wstąpić do klasztoru Na j św. Maryi Panny w tym mieście, założyła sobie pewnego rodzaju oratorium we własnym domu, gdzie ćwiczyła się w świętych cnotach, by wreszcie, umiera jąć w osiemnastym roku życia, pójść na wieczne gody do Niebieskiego swego Oblubieńca.

[503] Ta „krótka uwaga” obejmuje płeć stron! Opuszczamy tekst z uwagi na zdezaktualizowanie się tych spraw, ale nie można przejść do porządku dziennego nad faktem, że Święty przywiązuje tak wielką wagę do odpustów, wracając do nich tak często w swych Pismach.

[504] Zob. inne opracowania z tegoż okresu w OOCC XI 630—651, 862—658.

[505] Jest to 9-stronicowy autograf Pallottiego. Przed tytułem umieszczono inicjały, podobnie jak w póz. 4, które tu opuszczamy.

[506] O świętym Alojzym Gonzadze zob. przyp. 16. Związek, o którym mowa, istniał przy kościele a Maria del Pianto, połączony z Kongregacją Mariańską. Pallotti od roku 1816 był przynajmniej przez dwa lata „mistrzem nowicjuszów” w tym Związku.

[507] Zob. analogiczny, choć różniący się od obecnego, wstęp przy poz. 4.

[508] Zob. przyp. 21. Klasztor wspomniany należał do Klarysek.