Strona 345

Tom III

Miłosierdzia, św. Józefa, Jej najczystszego Oblubieńca, i św. Alojzego Gonzagi[480].

[256a] 1. Oratorium otwiera się na cztery godziny przed południem[481].

2. Pierwsze pół godziny poświęca się na czytanie duchowne z życiorysu jakiegoś Świętego, dostosowane do wieku i stanu członków Kongregacji. Celem przygotowania się do czytania duchownego odmawia się klęcząc:

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się.

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen[482].

Następnie jedno „Zdrowaś Maryjo” oraz akt strzelisty: Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — Na wieki wieków albo: Laudetur Jesus Christus — In saecula, Amen.

[256b] Uwaga: Podczas czytania duchownego dyrektor lub inna osoba przykładnego życia, upoważniona do tego, będzie od czasu do czasu zadawała pytania niektórym spośród młodzieży (aby się przekonać, czy uważają), polecając im objaśnić znaczenie czytanego tekstu oraz zapytując, jaki owoc z niego odnieść można. Po czytaniu duchownym odmawia się:

Módlmy się.

Prosimy Cię, Panie, pobudź wolę wiernych Twoich, aby gorliwie korzystając z owoców służby Bożej, otrzymywali większą pomoc od Twojej ojcowskiej dobroci. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Albo: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — Na wieki wieków, albo: Laudetur Jesus Christus — In saecula. Amen.

[256c] 3. Na trzy i pół godziny przed południem rozpoczyna się pobożne odmawianie Oficjum o Najśw. Maryi Pannie[483]

[480] Zob. o nim przyp. 16.

[481] Odpowiada to naszej godzinie ósmej.

[482] Modlitwa z Mszału Rzymskiego, podobnie jak następna pod nrem [256 b].

[483] Jest tu mowa o tzw. Officium Parvum o Naj św. Maryi Pannie. Zwie się „rnałym”, gdyż jest znacznie krótsze od zwyczajnego Oficjum brewiarzowego. Powstało w początkach wieków średnich, a uzupełnił je św. Piotr Damian (†1072).