Strona 331

Tom III

z jaką cię On stworzył na obraz swój i na podobieństwo? [por. Rdz 1,26].

2. Jak korzystałeś z daru wolnej woli, albo raczej jak bardzo go nadużywałeś?

3. Jak bardzo nadużywałeś władz duszy i zmysłów na obrazę Boga i na rujnowanie i zgubę swojej własnej duszy?

4. Jak bardzo nadużywałeś zdrowia?

5. A jak korzystałeś z fizycznych chorób: czy tak, by coraz bardziej ukochać cierpienie, żyć z dala od świata, a nawet od samego siebie, na śmierć zawsze gotowy?

6. Czy tak korzystałeś ze światła ziemskiego, aby kontemplować i kochać Światłość niedostępną [por. l Tm 6, 16], jaką jest sam Bóg?

7. Co więcej, ileż to razy nadużyłeś samego światła na obrazę Boga i na zgorszenie twych bliźnich?

8. Czy tak korzystałeś z jedzenia i picia, aby tym więcej łaknąć[452] Boga — prawdziwy Pokarm i Napój dusz naszych?

9. Przeciwnie, ileż to razy i jak ciężko nadużywałeś na obrazę Boga i na zgubę swej duszy tego pokarmu i napoju, którego miłościwie użyczała ci Opatrzność Boża?

10. A wszystkich innych rzeczy stworzonych, użyczanych ci przez Boga, czyś zawsze używał zgodnie z Jego wolą?

11. A ileż to razy i w jak znacznym stopniu rzeczami stworzony mi przez Boga posługiwałeś się na Jego obrazę oraz na szkodę i zgubę duszy własnej i na zgorszenie bliźnich?[453]

70. [„BENEDICITE” —POŻEGNALNY KANTYK ŚW. WINCENTEGO] (Lumi — 41, t. II, s. 488—495;. rok 1849—1850)

[250] Panie Jezu, wyrzuć mnie precz, a wprowadź siebie! Niech będzie zniweczone me życie, niech zniszczeje wszelkie dzieło moje, a Twoje życie niech będzie życiem moim; Twoje konanie niech będzie konaniem moim; śmierć Twoja niech będzie moją śmiercią; Twoje zmartwychwstanie niech będzie mym zmartwychwstaniem; Twe wniebowstąpienie niech będzie wniebowstąpieniem moim! Niech wszystko Twoje będzie moim [por. Łk 15, 31; J 17, 10]! Życie Przenajświętszej Trójcy niech będzie życiem moim!

[250a] „Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki”![454]

W grzechach dokonało się poczęcie moje [por. Ps 50, 7], ale poczęcie

[452] „tym więcej” — dod. późn.

[453] Uderza brak dalszych notatek z dni rekolekcji.

[454] Kantyk (Dn 3, 57-86) przytacza Święty według Wulgaty.