Strona 328

Tom III

anielski i [poniekąd] niebieski. Ponieważ jednak [pewne zakonnice] nie chcą się oddawać tej służbie dla Pana, oddając się lekkomyślnie sprawom tak bardzo niebezpiecznym i roztargnień pełnym — a sprawy te obrzydliwe są w mych oczach — nie chcę, abyś o nich myślała czy pisała; wiedz jednak o nich, by je w głębi serca opłakiwać i błagać Boga o lekarstwo przeciw grzechom, które tak bardzo Go gniewają i obrażają, budząc też wstręt u Niego.

[248d] O Boże mój, Miłosierdzie me niezmierne, nieskończone, odwieczne i niepojęte! Przez samoż to miłosierdzie Twoje bez granic, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych. przez nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa racz przepoić mnie żalem i darować mi wszelkie zło, jakiego się dopuszczałem nie korzystając nigdy z światła wiary w tych sprawach, które dotyczą sprawowania Twojego kultu, o Boże, owszem, uwłaczając Mu i dopuszczając do tego, że Mu uwłaczam. Racz mnie i wszystkim ludziom na całym świecie, istniejącym obecnie i przyszłym, użyczyć daru szerzenia czci Bożej z taką doskonałością, jaka się Tobie podoba i na jaką Ty zasługujesz.

Niegodzien [wprawdzie] jestem jakichkolwiek Twych darów, ale w łączności z Sercami Jezusa i Maryi, pragnę, bym Ci ofiarowywał w przeszłości od wszystkich wieków i odtąd przez całą wieczność Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś nam już udzielił wszelkich darów, łask i zmiłowań łączących się z większą Twą chwałą i z większym uświęceniem dusz naszych oraz dla wszystkich celów możliwych i podobających się Tobie.

69. [REKOLEKCJE DLA PROBOSZCZÓW I SPOWIEDNIKÓW NA MONTECITORIO —1849]

(Lumi — 62, t. II, s. 746—753; rok 1849) A. I. D. G. — D. P. F. A. M. D. — A. D. P. — A. S. A. — M. P. — V. D. — E. N. P. M. I. A. O. M. — D. M. E. O. — I. M. I. T.[448]

[249] W czcigodnym Domu misyjnym rekolekcje[449] dla Przew. Proboszczów i Spowiedników od 25 listopada do l grudnia.

[448] Ad Infinitam Dei Gloriam [= Dla nieskończonej chwały Bożej]; De Post Foetantes Accepit Me Dominus [= Od karmiących owiec wezwał mię Pan]; Ad Destruendum Peccatum [= Dla zniweczenia grzechu]; Ad Salvandas Animas [=Dla zbawienia dusz]; Moriatur Peccatum [= Niechaj grzech umrze]; Vivat Deus [= Niech żyje Bóg]; Ego Nihilum, Peccatum, Miseria, Immunditia, Abominatio, Omne Malum [= Jam nicość, grzech, nędza, nieczystość, obrzydliwość, wszelkie zło]; Deus Meus Et Omnia [=Bóg mój i wszystko]; Jesus Maria Joseph Teresia [= Jezus, Maryja, Józef, Teresa].

[449] To ostatnie rekolekcje Świętego.