Strona 325

Tom III

67. [MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ (POCHODZĄCA OD MARII Z AGREDY)]

(Lumi – 34, t. I, s. 282—283; rok 1849)

[247] Kiedy Najśw. Maryja przebywała wśród dziewczynek w jerozolimskiej świątyni, doszedłszy do lat dwunastu, otrzymała wiadomość od Anioła o bliskiej śmierci swej matki, św. Anny. W celu wyjednania jej szczęśliwej śmierci Maryja skierowała do Boga następującą gorącą modlitwę:

Modlitwa

O niewidzialny Królu wieków [por. l Tm l, 17], Panie Przedwieczny, nieśmiertelny i wszechmocny Stwórco całego wszechświata! Chociażem proch i popiół [por. Rdz 18, 27], a wielkość Twa — wyznają — nigdy wobec mnie związaną nie byla, nie wstrzymam się jednak od kierowania słów moich do mojego Pana ni od wylewania serca swojego w Jego obecności, ufając, o Boże mój, że nie wzgardzisz tą, która wyznawała zawsze święte Twoje Imię. Wypuść w pokoju, Panie mój, służebnicę Twoją, która z niezmożoną wiarą i silną nadzieją pragnęła zawsze pełnić Twoją Boską wolę. Niech po zwycięstwie i po triumfie nad swymi wrogami wejdzie do bezpiecznego portu Twych świętych Wybrańców! Przemożne Twe ramię niechaj ją umacnia przy końcu tej przemijającej naszej egzystencji i niech towarzyszy jej moc tejże Twojej prawicy, która sprawiła, że doskonałymi były kroki służebnicy Twojej! Niech odpocznie, mój Ojcze, w pokoju Twej łaski ta, która sercem szczerym o pokój ten zawsze się starała. (Dzieje życia Najśw. Maryi według objawień Wielebnej Siostry Marii z Agredy[443], cz. I, ks. II, rozdz. 19, § 715, s. 371).

68. [WYPISY Z DZIEŁA SIOSTRY MARII Z AGREDY I PEWNE WYJAŚNIENIA]

(Lumi — 61, t. II, s. 740—747; rok 1849) 19 kwietnia 1849

[248] Z dzieła: Mistyczne miasto Boże. Życiorys Najśw. Maryi napisany przez Siostrę Marię od Jezusa z Agredy[444].

[248a] I. (Pouczenie Najśw. Maryi, cz. 2, ks. 3, rozdz. 26, § 332). Posłuchaj, córko, prawd ogromnej wagi dla prawdziwego i wiecznego życia. Zwracaj uwagę na me rady; stosuj się do mej nauki i przyjmuj me pouczenia, bo jeżeli ich zaniedbasz, przestanę do Ciebie przemawiać, itd.

[443] Por. przyp. 175.

[444] Por. przyp. 175.